Legislativa

Ochrana proti hluku ve střešních nástavbách

Zákon č. 183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho související vyhlášky (např. Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu) nám předepisují společně s požadavky, které musí stavba splňovat, i požadavek na ochranu proti škodlivému vlivu hluku a vibrací na její uživatele. Tento požadavek lze splnit dodržením hygienicky přípustných limitů hluku a vibrací pro pracovní prostředí, pro hluk ve venkovním prostoru a uvnitř budov, které předepisuje Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

(Pokračování textu…)

29.07.2008 Autor: (red)

Ověření izolačních skel z hlediska úspory energie a ochrany tepla podle harmonizované normy (HN) ČSN EN 1279-5 a stručný popis jednotlivých částí normy výrobku ČSN EN 1279

Vzhledem k tomu, že izolační skla (dále jen IS) nejsou jen zdrojem prostupu světla, ale i prostupu tepla, slunečního záření a povrchové vlhkosti, proto pro správnost jejich funkce použití je nutné ověřit a kontrolovat všechny vyplývající vlastnosti. Pro tento účel platí pro výrobce povinnost použití normy výrobku ČSN EN 1279 „Sklo ve stavebnictví – Izolační skla“.

(Pokračování textu…)

29.07.2008 Autor: (red)

Bezpečnost vždy na prvním místě

Ze všech stran se nyní ozývají požadavky na větší bezpečnost silničního provozu, letecké dopravy, přepravy zboží a v neposlední řadě i stavebních prací. Není proto divu, že téma bezpečnost ve stavebnictví a zejména pak zabezpečení staveniště bude jedním z hlavních témat blížícího se ročníku Stavebních veletrhů Brno. Ten se uskuteční v dubnu příštího roku v Brně.

(Pokračování textu…)

29.07.2007 Autor: (red)

Bude jmenováno prvních třiadvacet autorizovaných inspektorů

Novinkou stavebního zákona, který platí od ledna letošního roku, je i zavedení institutu autorizovaného inspektora. První inspektoři složili zkoušky v červnu a od podzimu, po jmenování do funkce ministrem pro místní rozvoj, bude možno využít jejich služeb. Úkolem inspektora bude především kontrola projektu a vydání stavebního povolení. Inspektoři tak mohou nahradit činnost stavebního úřadu a výrazně urychlit celý proces povolování staveb.

(Pokračování textu…)

29.07.2007 Autor: (red)