Zpět

Nové právní předpisy optimalizují péči o spalinové cesty

Čištění, kontroly a revize spalinových cest se od začátku roku 2016 provádějí podle nových právních předpisů. K 31. 12. 2015 bylo zákonem zrušeno Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Povinnosti, které upravovalo toto nařízení, od začátku roku 2016 vycházejí ze Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a další podrobnosti o revizi a údržbě spalinových cest z Vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Publikováno: 01.03.2016
Rubrika:
Autor: (red)

Z výše uvedeného je zřejmé, že zákon a nová vyhláška nenařizují provozovatelům spalinových cest žádné nové povinnosti nad rámec původního předpisu. Naopak v řadě případů umožňují jejich zmírnění na základě důkladné analýzy poznatků a zkušeností z předchozích let. Například u kondenzačních plynových spotřebičů lze prodloužit frekvenci čištění a kontrol spalinových cest až na 1x za 2 roky.

Zákon mimo práv a povinností obsahuje i definice pojmů. Upřesňuje například, kdo je oprávněnou osobou nebo co je to spalinová cesta (dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší). Zároveň stanovuje podmínky, které je nutné dodržet, aby byl provoz spalinových cest bezpečný.

Vyhláška popisuje způsob čištění, kontroly a revize spalinové cesty. V přílohách jsou uvedeny lhůty čištění a kontrol spalinových cest pro různé druhy paliv, včetně vysvětlivek a podmínek, a vzory zpráv o provedení čištění, kontroly a revize spalinové cesty.

V případě, že čištění, kontrola nebo revize nejsou provedeny stanoveným způsobem nebo je-li předána zpráva o čištění, kontrole nebo revizi po stanovené lhůtě, může být oprávněné osobě podle požárního zákona uložena pokuta až ve výši 50 000 Kč. Oprávněnou osobou se rozumí v případě čištění a kontroly držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví a v případě revize revizní technik spalinových cest. U vlastníka nebo provozovatele objektu, který je zároveň právnickou nebo podnikající fyzickou osobou a který provozuje spalinovou cestu v rozporu s požárním zákonem, je maximálně výše pokuty stanovena na 100 000 Kč.

Funkční a bezpečná spalinová cesta je jedním ze základních předpokladů pro bezpečný provoz spotřebičů paliv. Společenstvo kominíků České republiky proto vítá veškeré legislativní změny, které povedou k odpovědnějšímu chování uživatelů i profesionálnějším službám kominíků. Uvedené právní předpisy mezi takové patří.