Zpět

Kdo je koordinátor BOZP na stavbě a kdy je jeho přítomnost povinná?

Funkce koordinátora BOZP na stavbě je velmi často brána jako zbytečná administrativní přítěž, přičemž je to právě koordinátor BOZP, který Vám může ušetřit značné finanční prostředky v případě nehody či neuposlechnutí pokynů BOZP ze strany nějakého subdodavatele stavby. Stačí totiž jeden neopatrný dělník, a pak se Vás nejen pojišťovna může ptát na dodržení závazných pravidel stavby, kam nepochybně v jistých případech patří i zajištění koordinátora BOZP. Pojďme se krátce podívat na to, kdo je koordinátor BOZP a kdy je nutné zajistit koordinaci BOZP na stavbě.

Publikováno: 29.01.2016
Rubrika:
Autor: (red)

Koordinátor BOZP je proškolená a odborně způsobilá osoba v problematice bezpečnosti práce na stavbách, která má za úkol dozorovat dodržování zákonných pravidel BOZP na stavbě. Jeho hlavní náplní práce je na začátku stavby definovat závazná pravidla BOZP pro všechny účastníky stavby, najít rizika BOZP a podílet se na jejich odstraňování a zejména vést a doplňovat plán BOZP na stavbě. Povinnost zabezpečit na stavbě funkci koordinátora BOZP definuje zákon č.309/ 2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Kdy je jeho přítomnost nezbytná?
Zákon určuje, že na každé stavbě, na které se podílí více než jeden zhotovitel a kde jsou překročeny stanovené limity pracovních hodin a náročnosti stavby, je nutné mít už v přípravné fázi k dispozici koordinátora BOZP. Co se týče těch přesných limitů, tak se dá stručně říci, že pokud stavíte cokoliv náročnějšího než je rodinný domek s jedním patrem a máte více zhotovitelů, tak potřebujete koordinátora BOZP. Pokud se i přes zákonnou povinnost koordinátor na stavbě nevyskytuje, riskuje zhotovitel stavby pokutu od správních orgánů ve výši až 1 000 000 Kč.

Kdy se s koordinátorem BOZP vlastně potkáte?
U staveb, které splňují zákonné podmínky pro jmenování koordinátora BOZP se s touto funkcí potkáte prakticky ve všech fázích stavby tedy:

  • V přípravné fázi – v této části koordinátor zpravidla připravuje tzv. plán BOZP, který má svou textovou a grafickou část. V tomto neustále doplňovaném dokumentu stanoví koordinátor závazná pravidla BOZP v souvislosti s jednotlivými fázemi stavby a připraví plán odstraňovaní zjištěných rizik BOZP. Krom plánu BOZP má v této fázi na starosti i přípravu právních předpisů o pracovně právních rizicích, posouzení stavu zajištění BOZP a PO při stavbě a ohlášení stavby oblastnímu inspektorátu práce. Pokud se jedná o stavbu složitějšího charakteru, obyčejně si plán BOZP vyžádá přímo oblastní inspektorát práce ke svému posouzení.
  • Ve fázi realizace stavby – Během realizace stavby je na koordinátorovi zejména dozorování dodržování pravidel a zásad BOZP, upozorňování zhotovitelů i jednotlivých dodavatelů na možná rizika BOZP , a také se podílí se na vytváření harmonogramu jednotlivých kroků stavby. Další hlavní náplní koordinátora BOZP je organizace kontrolních dnů a dohlížení nad aktualizací plánu BOZP . Obecně řečeno realizuje program eliminace rizik BOZP.
  • Po skončení stavby – V některých případech může koordinátor BOZP fungovat i po skončení stavby zejména v otázce přípravy dokumentace BOZP a PO v souvislosti s provozem hotové stavby.

Kdo koordinátora najímá
Podle stávajícího znění zákona nesmí být koordinátor a stavbyvedoucí ta samá osoba, přičemž jiný nepovolený souběh funkcí zákon nezná, pokud tedy tento neohrozí kvalitu výkonu práce koordinátora. V připravované novele stavebního zákona by měla být obsažena pasáž, která přesně definuje pozice ve smyslu, kdo může a kdo nemůže být koordinátor BOZP, či kým může a kým nemůže být najatý. Předpokládá se, že v novele bude výslovně uvedeno, že koordinátora bude moci najmout pouze zadavatel stavby/investor, a nikoli stavební firma, jak si to mylně někteří vysvětlují.

Je žádoucí, aby se koordinátor podílel na projektu pokud možno od začátku, proto je vhodné vybrat koordinátora již v rámci projektových prací, než je zahájeno řízení o stavební povolení. Služby externího koordinátora dnes nabízí několik firem, z nichž největší je společnost CRDR s.r.o., která má s koordinací staveb mnohaletou praxi a zajišťovala koordinátory i k velkým a významných stavebním projektům.

Co dělat v případě nejistoty?
Pokud si nejste jisti, jestli se Vás povinnost koordinátora na vaší stavbě týká, nebo nevíte jakým způsobem naložit s touto povinností, doporučujeme obrátit se právě na společnost CRDR a celý Váš projekt s ní prokonzultovat. Dozvíte se nejen, jakým způsobem přistupovat ke koordinaci BOZP, ale třeba také to, jak si počínat při řešení případných pracovních úrazů, či jak vést dokumentaci BOZP při následném provozu (v případě komerčních projektů).