Zpět

Akustické vlastnosti kontaktních zateplovacích systémů

ETICS (z anglického názvu External Thermal Insulation Composite Systems = vnější tepelně izolační kompozitní systém) je stavební výrobek dodávaný jako ucelená sestava složek, skládajících se z lepicí hmoty, tepelného izolantu, kotvících prvků, základní vrstvy a konečné povrchové úpravy. 

Publikováno: 27.07.2015
Rubrika:
Autor: (red)

Pro ETICS neexistuje harmonizovaná evropská norma. Schvalovací osoby v EU proto zpracovávají na základě zkoušek dle řídících pokynů pro evropská technická schválení ETAG evropské technické schválení ETA, které je po odsouhlasení ostatními Schvalovacími osobami použito pro posouzení shody.

V červnu 2013 byla vydána revize ETAG 004[1], která významným způsobem změnila posouzení shody ETICS u základního požadavku, jímž je ochrana proti hluku. V minulosti měla požadavky splňovat celá stěna včetně ETICS i oken a ostatních otvorů. V revidovaném ETAG 004 je uvedeno, že ETICS může mít pozitivní nebo negativní vliv na vzduchovou neprůzvučnost stěny, na kterou byl aplikován. Tato jeho vlastnost musí být známá, aby bylo možné určit vzduchovou neprůzvučnost celé stěny.

Měření akustických vlastností ETICS obecně
Revize ETAG 004 popisuje určení akustických vlastností ETICS laboratorním měřením podle skupiny norem ČSN EN ISO 10140 Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí (části 1, 2, 4 a 5)[2]. Určovanou veličinou je zlepšení nebo zhoršení vážené vzduchové neprůzvučnosti ΔRw (dB). Pokud výrobce laboratorně ΔRw nezměří, tak může deklarovat na těžké referenční stěně hodnotou ΔRw = – 8 dB, což znamená výrazné zhoršení akustických vlastností celé stěny. Výrobce může uvést i deklaraci NPD (no performance declared – ukazatele není stanoven), což vede k samému výsledky, tedy k akustické degradaci – 8 dB.

Měření AVMI – ETICS s minerální izolací
Asociace výrobců minerální izolace (AVMI) proto prověřila v akreditované laboratoři hodnoty vzduchové neprůzvučnosti u systému ETICS s minerální izolací. Jako podkladní (referenční) byla zvolena normová standardizovaná železobetonová stěna tloušťky 15 cm, objemová hmotnost 350±50 kg/m3, o ploše 10 m2. Při volbě sytému byl uplatněn princip výběru kritického reprezentanta. Všechny varianty ETICS s minerální izolací nemohou být bez dalších zkoušek deklarovány jako lepší než vyzkoušený kritický reprezentant.

Lepící hmota Tep. iz. materiál Základní vrstva Omítka Vnější souvrství
objem. hmot. v zatvrd. stavu (kg/m3) druh, TR (kPa), objemová hmotnost plošná hmotnost (kg/m2) tloušťka v zatvrdlém stavu (mm) plošná hmotnost v zatvrdlém stavu (kg/m2) plošná hmotnost v zatvrdlém stavu (kg/m2)
1250, pokrytí 40% MW monodensity, 10 kPa, 100 kg/m3 4 1 1,2 5,5

Tabulka: parametry zvoleného kritického reprezentanta

Výsledky měření AVMI
AVMI prověřila systémy s dvěma tloušťkami minerální izolace (100 mm a 200 mm) tak, aby bylo možné výsledky v případě potřeby lineárně interpolovat.

U systému s minerální izolací o tloušťce 200 mm bylo naměřeno zlepšení o 2 dB.

ETICS s izolací tloušťky 100 mm je bez vlivu na vzduchovou neprůzvučnost systému.

Pozitivní výsledky jsou shrnuty v následujícím grafu a tabulce.

Grafické znázornění naměřených hodnot

ETICS MW, tloušťka ΔRw (dB) C (dB) Ctr (dB)
100 mm 0 -3 -7
200 mm 2 -3 -7

Tabulka výsledků

Pozitivní vlivy na zvukovou izolaci stěny s ETICS

 • Neprůzvučnost ETICS pozitivně ovlivňuje vzrůstající tloušťka izolačního výrobku a použité plastové kotvy. Kotvy kovové naopak stav zhoršují.
 • Neprůzvučnost je dále lepší při větší plošné hmotnosti vnějšího souvrství.
 • Při nižších hodnotách dynamické tuhosti je zvukoizolační vlastnost výrobku lepší. Při vyšších dynamických tuhostech klesá ztráta zvukoizolační stability.
 • Příznivě na neprůzvučnost ETICS působí i použití minerální izolace s vyšší hodnotou AFr – odporu proti proudění vzduchu.
 • Neprůzvučnost se dále horší s narůstající plochou lepící hmoty.

Požadavky ČSN 73 0532[3], zvuková izolace obvodového pláště
Vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů se stanovuje individuálně v závislosti na síle vnějšího hluku. Obytné místnosti v domech musí splňovat požadavky normy ČSN 73 0532 Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Požadavky. Vybrané požadované hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce.

Požadovaná zvuková izolace obvodového pláště R´w – vzduchová neprůzvučnost
Druh chráněného vnitřního prostoru Vyšší hladiny hluku
v denní době v noční době
> 65 dB > 70 dB > 55 dB > 60 dB
≥ 70 dB ≥ 75 dB ≥ 60 dB ≥ 65 dB
Obytné místnosti bytů, pokoje v  ubytovnách (koleje,internáty apod.) 38 dB 43 dB 38 dB 43 dB

Tabulka vybraných požadavků na vzduchovou neprůzvučnost obvodového pláště

Modelové příklady
Modelový výpočet je zpracovaný na příkladu panelového domu u hlučné komunikace, kde je požadavek na vzduchovou neprůzvučnost Rw podle ČSN 73 0532 na neprůsvitné části 43 dB, požadavek na okna o 3 dB nižší, tedy 40 dB. Vzduchová neprůzvučnost panelové stěny je 50 dB, Rw oken je 40 dB.

Zpracovány byly tři varianty:

 1. Stěna panelového domu zůstane nezateplená.
 2. Stěna zateplená systémem ETICS u kterého nebude známa hodnota Rw (NPD).
 3. Stěna zateplená systémem ETICS s minerální izolací tloušťky 200 mm (ΔRw 2 dB).

1. Stěna panelového domu, nezateplená

 • Stěna panelového domu 50 dB
 • Okna panelového domu 40 dB
 • Vzduchová neprůzvučnost Rw obvodového pláště je o 10 dB větší než Rw použitých oken

Závěr:

 • Stěna s Rw52 dB > požadavek dle ČSN 73 0532 43 dB.
 • Okna lze ponechat s danými akustickými parametry.
 • Stěna vyhovuje požadavkům ČSN 73 0532.

2. Stěna panelového domu,  zateplená – ETICS NPD

 • Stěna s Rw 50 dB –– 8 dB (degradační součinitel dle ETAG 004) = 42 dB
 • Okna panelového domu s Rw  40 dB.
 • Požadavek na okna již nelze stanovit dle pravidla  ze situace č.1. Vzduchová neprůzvučnost Rw obvodového pláště není o 10 dB větší než Rw použitých oken→ okna musí splňovat požadavek Rw ³ 43 dB, TZI 4 (třída zvukové izolace oken).

Závěr:

 • Stěna s Rw 42 dB < požadavek dle ČSN 73 0532 43 dB
 • Okenní výplně musí splňovat požadavek TZI 4.
 • Stěna nevyhovuje požadavkům ČSN 73 0532.

3. Stěna panelového domu, zateplená – ETICS s MW tl. 200 mm (ΔRw +2 dB)

 • Stěna s Rw 50dB + 2 dB= 52 dB
 • Rw obvodového pláště je o 10 dB víc než Rw použitých oken.

Závěr:

 • Stěna s Rw52 dB > požadavek dle ČSN 73 0532 43 dB.
 • Okna lze ponechat s danými akustickými parametry.
 • Stěna vyhovuje požadavkům ČSN 73 0532.

Závěrečné shrnutí
Revize ETAG 004 zavedla nový postup posuzování akustického dopadu aplikovaného vnějšího kontaktního zateplení (ETICS) na vzduchovou neprůzvučnost vnějšího pláště nebo-li na zvukovou izolaci obálky budov.

V případě, že výrobce u svého systému (ETICS) nedeklaruje hodnotu Rw nebo jsou případné naměřené hodnoty ΔRw záporné, je nutné o tuto zápornou hodnotu degradovat i vzduchovou neprůzvučnost podkladní konstrukce (nedeklarované systémy → akustická degradace -8 dB, deklarované systémy se zápornou hodnotou -x dB).

Systémy s minerální izolací mají pozitivní vliv  na vzduchovou neprůzvučnost obvodového pláště (v případě použití tloušťky MW 200 mm) nebo ji ponechávají bez vlivu (ETICS s MW tloušťky 100 mm). 

Literatura:
[1] ETAG 004 External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering, http://www.eota.eu/handlers/download.ashx?filename=endorsed-etags%5cetag004%2fetag-004-february-2013.pdf
[2] ČSN EN ISO 10140 Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky, Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti, Část 4: Měřicí postupy a požadavky, Část 5: Požadavky na zkušební zařízení a přístrojové vybavení
[3] ČSN 73 0532. Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Požadavky.