Zpět

Z Operačního programu Životní prostředí mají užitek stovky obcí a měst

Ministr životního prostředí Ladislav Miko podepsal na začátku srpna dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro dalších 62 projektů. Celková podpora činí 766 milionů Kč.

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

Projekty zaměřené na oblast zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, omezování průmyslového znečištění a regeneraci urbanizované krajiny, předpokládají celkové náklady ve výši 1,8 miliard Kč. Podpora, kterou výbor doporučil MŽP schválit, dosahuje téměř částky 800 milionů. Nejvyšší dotaci – přes 200 milionů – dostala CENIA, česká informační agentura životního prostředí, na vybudování celostátního informačního systému pro sběr a hodnocení informací o znečištění.

Aby se nám lépe dýchalo
Největší část finančního balíku – přes půl miliardy – směřuje do 53 projektů na zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí (prioritní osa 2). Projekty se zaměřují zejména na rekonstrukci lokálních kotelen včetně případného zlepšení energetických vlastností obálky budov, budování rozvodů tepla za účelem napojení nových odběratelů tepla z centrálních zdrojů tepla, rekonstrukci velkých spalovacích zdrojů znečištění, instalaci filiačních zařízení na nespalovací zdroje znečištění a v neposlední řadě instalaci zařízení na odstraňování těkavých organických sloučenin VOC pomocí katalytické oxidace.

Největším projektem z prioritní osy 2 je rekonstrukce kotlů s využitím prvků fluidní techniky v Teplárně Strakonice (celkové uznatelné náklady 0,5 miliardy, celková výše dotace 161 milionů). Druhým finančně nejnáročnějším projektem je rekonstrukce parního rozvodu centrálního rozvodu tepla na teplovodní systém v areálu Nemocnice T. Bati ve Zlíně (celkové uznatelné náklady 43 milionů, dotace ve výši necelých 26 milionů).

Zeleň ve městě – i málo nákladná opatření mají velký význam
Podpora regenerace urbanizované krajiny patří k nejrychleji čerpaným částem operačního programu. Celková alokace pro oblast podpory 6.5 činí 2,325 miliardy a k dnešnímu dni je schváleno k čerpání téměř 40 % této částky. Řídící výbor doporučil ke schválení další 3 projekty s podporou ve výši 4 miliony Kč. „Od dob prvorepublikových okrašlovacích spolků nebylo v městech systematicky a ve větším rozsahu investováno do intravilánové zeleně, proto byl a je zájem obcí o tyto projekty logický," okomentoval čerpání náměstek MŽP František Pelc.

Z OPŽP se čerpá nejrychleji
Příjemci podpory získávají peníze z OPŽP průběžně a nemusí čekat až na ukončení projektu. Státní fond životního prostředí posílá peníze i na dosud neproplacené faktury. To je pro realizátory projektů zejména v době finanční krize výrazná pomoc. Do začátku srpna poslal Státní fond životního prostředí na účty realizátorů projektů přes 2 miliardy Kč. Nejvíce peněz – téměř 1 miliarda – byla vyplacena projektům realizovaným v rámci prioritní osy 3 – udržitelné využívání zdrojů energie.

Fakta k schválenému balíku projektů
Podpořeny byly projekty ze tří prioritních os

  • Prioritní osa 2 – Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí;
  • Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik
  • Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

Celkový počet schválených projektů: 62
Celková výše podpory: 766 381 349 Kč
Seznam projektů schválených v červenci/srpnu 2009
Přehled všech projektů podpořených z OPŽP

Státní fond životního prostředí aktualizoval harmonogram výzev – aktuální verze ke stažení. Došlo k aktualizaci termínů u uzavřených výzev (7. a 8. výzva) s probíhajícím hodnocením žádostí, a to u prioritní osy 1 a 7, a rovněž u připravované výzvy na prioritní osu 1 – oblasti podpory 1.1.1 (aglomerace nad 2000 EO) a 1.2 (pouze v kombinaci s 1.1.1).
 

Celkový přehled podle oblastí podpory OPŽP – výsledky 8. výzvy a část 6. výzvy (srpen 2009)
Oblast podpory Celkové náklady akce v Kč Dotace celkem v Kč
2.1 466 496 952 205 712 372
2.2 1 061 515 891 298 502 692
5.1 351 464 110 258 157 078
6.5 4 583 116 4 009 207
Celkem 1 884 060 069 Kč 766 381 349 Kč

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]