Zpět 8 fotografií

Rekonstrukce balkonových těles na památkově chráněném objektu

Rekonstrukce balkonů, u kterých vlivem mnohaletého zanedbání údržby došlo k totální degradaci nosných prvků. Znovunavrácení nosné funkce, bylo citlivě voleno s ohledem na požadavky památkově chráněné objekty.

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

Úvod
V rámci posudkové činnosti byli posuzovatelé přizváni majitelem objektu, aby určili, statickou závažnost poškození balkonových těles, případně navrhli jejich sanaci. Balkonová tělesa byla umístěna na čelní (uliční) straně fasády bytového domu v Brně, který se nachází v památkové zóně. Dům byl vybudován mezi roky 1910 – 1920. Stáří objektu a tudíž i hodnocených balkonů bylo tedy cca 100 let.

Balkony jsou tvořeny železobetonovou deskou tl. 200 mm, kterou vynáší ocelové I nosníky, vetknuté do obvodové stěny. Půdorysné rozměry balkonů jsou 4900 x 1300 mm (délka balkonu x konzola). Nášlapná vrstva z horního líce balkonů byla vybudována ze spádové vrstvy cementového potěru proměnné tloušťky.

Popis poruchy
Při první návštěvě byla provedena vizuální prohlídka balkonů, která odhalila korozí narušené válcované nosníky a následné odlupování betonové krycí vrstvy, především ze spodní části. Aktuální stav balkonových těles svědčil o minimální údržbě v posledních min 25 letech.

Konstrukce okapničky po vnějším obvodu balkonů byla místy rozpadlá a nespolehlivě odváděla srážkovou vodu z horních ploch balkonů. Docházelo tak k pravidelným protekům srážkové vody na dolním líci balkonových těles. Následkem byl pak rozpad podhledové krycí omítky a rozsáhlá povrchová koroze dolní pásnice nosných I profilů.

Nejzávažnější vadou byla koroze ocelových nosníků. Při podrobnější zkoumání bylo zjištěno, že je zkorodovaná prakticky celá horní pásnice jedné dvojice nosníků a značně je porušena i stojna obou nosníků. Zbytková nosná funkce byla nejspíše zajištěna železobetonovou deskou, která zatížení přenášela na další, méně zkorodované nosníky.

Průzkum
Skutečný stav balkonových těles byl hodnocen jednak na základě vizuální prohlídky a dále pomocí defektoskopické prohlídky vzdušných líců, magnetické kontroly vyztužení železobetonové nosné desky následnou sondáží za účelem předběžného rozsahu koroze nosných válcovaných I nosníků a ověření kvality betonu. Průzkumem bylo zjištěno, že balkony jsou vynášeny čtyřmi dvojicemi válcovaných nosníků I 200, vetknutých do obvodové stěny. Mezi nosníky byla vybetonovaná železobetonová deska tl. 200 mm. Zkouškami betonu bylo prokázáno, že beton nosných desek mezi konzolami je v uspokojivém stavu, jedná se o třídu minimálně C12/15.

Sanace
Důležitým zjištěním bylo, že deska v místě vetknutí (uložení) do obvodové stěny nejevila známky porušení (trhlin). Tato skutečnost vedla k závěru, že část nosníků u podpory (u zdiva) je staticky v pořádku (nedochází ke zvýšeným deformacím) a pro sanaci je zhlaví a blízké okolí nosníku využitelné. Pro sanaci se tedy využilo „zdravé“ části nosníků a přivaříl se k ní dodatečně vložený ocelový nosník, který přebíral nosnou funkci poškozeného nosníku. Byla úplně odstraněna horní porušená pásnice a do takto vytvořeného otvoru se vložil nový svařovaný nosník, který byl přivařen k zbývajícím částem původního nosníku. Následně byl celá prostor zaplněn cementovým tmelem.

Sanace se dá shrnout do následujících bodů:

  • Demontáž stávajícího zábradlí.
  • Kompletní odstranění materiálů nášlapné vrstvy z horního líce a krycích omítek z dolního líce (obnažení betonu nosných desek a ocelových I profilů nosných konzol balkonu).
  • Očištění povrchů materiálů s odstraněním zkorodovaných částí ocelových I nosníků.
  • Provedení reprofilace ocelových nosníků.
  • Aplikace nátěru horního i dolního líce nosných železobetonových desek na bázi inhibitoru koroze.
  • Reprofilace povrchu betonové části sanačním betonem.
  • Aplikace omítek jako sekundární ochrany dolního líce nosných vrstev balkonu.
  • Aplikace nášlapné vrstvy a odtokové hrany balkonu.
  • Osazení zábradlí.

Závěr
Maximálním využitím zbytkové únosnosti nosných konstrukci se zajistilo navrácení nosné funkce balkonu bez narušení historického rázu konstrukce.

Článek byl publikován ve sborníku SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2010.
 

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]