Zpět

Odvádění odpadních a dešťových vod do kanalizace

Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod.

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

U splaškové kanalizace, která slouží pouze k odvádění splaškových vod (gravitační, podtlaková a tlaková) je zakázáno do kanalizační přípojky vypouštět dešťové vody (ze střech, z odvodnění dvorů, chodníků apod.).

U kanalizace, která je určená k odvádění splaškových i dešťových vod (jednotná) či pouze dešťových vod (dešťová) je možné odvádět dešťové vody pouze se souhlasem provozovatele.
Do kanalizace se zakazuje vypouštět písek, štěrk, kovové, textilie, provazy, papírové pleny, hygienické vložky, obaly od šamponů, mikrotenové sáčky, uhynulá zvířata, zbytky jídel, jedy, barvy, žíraviny, ředidla, hořlavé a výbušné látky, tuky, oleje a další látky a předměty, které nejsou odpadními vodami a mohou způsobit poruchu kanalizace a funkce ČOV. V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy.

Do kanalizace nepatří:

 1. Biologický odpad (patří do kontejneru na směsný odpad)
  • odpady z kuchyňských drtičů
  • zbytky jídel, zbytky zeleniny, ovoce a dalších potravin
  • tuky a oleje
 2. Veškeré hygienické potřeby (patří do kontejneru na směsný odpad)
 3. Chemikálie a další nebezpečné látky
  • staré barvy, ředidla a lepidla
  • kyseliny, hydroxidy, detergenty
  • mazadla, oleje
  • zbytky čisticích prostředků
  • domácí a zahradní chemie
  • obsah baterií, ropné látky
 4. Léky (patří zpět do lékárny)

Kuchyňské drtiče
Běžnou součástí vybavení moderních domácnostní jsou domácí kuchyňské drtiče. Jsou to zařízení na likvidaci kuchyňského a potravinářského odpadu vznikajícího při přípravě jídel včetně zbytků těchto jídel. Kuchyňský odpad není běžnou součástí odpadních vod použitých v obytných nebo jiných stavbách.

Kanalizace slouží výhradně pro odvádění odpadních vod a nemůžou být do tohoto systému tedy odváděny odpady, např. rozmělněný kuchyňský odpad. Tyto odpady podléhají režimu zákona 185/2001 Sb. o odpadech a dle vyhlášky č.381/2001 Sb. je kompostovatelný kuchyňský odpad zařazen do kategorie komunálního odpadu a je veden jako biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. Jedná se tedy o odpad a jako s takovým s ním musí být nakládáno.

Podmínky pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace stanovuje Kanalizační řád obce nebo města, ve kterém jsou mimo jiné uvedeny jakostní limity odpadních vod. Obsah nerozpuštěných látek je zpravidla limitován koncentrací 500mg/l. Při instalaci drtiče kuchyňského odpadu s následným vypouštěním rozdrcené směsi do veřejné kanalizace odpadní vody výrazně překračuje limit obsahu nerozpuštěných látek. Překračování limitů kanalizačního řádu je hodnoceno provozovatelem kanalizace jako neoprávněné vypouštění odpadních vod a je v rozporu s uzavřenou smlouvou o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod a odběratel se vystavuje sankcím.

Používání drtičů je možné, vnitřní kanalizace z objektu však musí být připojena na kanalizaci pro veřejnou potřebu přes odlučovací zařízení, na kterém se zachytí odpady, které do sítě nepatří. Zachycené látky se pak zpracovávají jako odpady dle jejich typu.
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]