Zpět

Nabídka know-how obcím – jak lépe hospodařit s energií

Potřebnost energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie je jedním z hlavních témat dnešní doby. Existují závazky ČR ke snížení emisí skleníkových plynů, k zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a často diskutovaným tématem je také energetická bezpečnost a nutnost diverzifikace energetických zdrojů.

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

Jak se však energeticky úsporná opatření aplikují v praxi? Jsou tato tolik mediálně oblíbená témata zohledňována také v komunální energetice? Mají města a obce dostatečnou motivaci k hospodárnému nakládání s energiemi a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů? Věnují dostatečnou pozornost koncepčnímu energetickému plánování, které by navazovalo na deklarované priority České republiky jako celku?

Současná situace v komunální energetice
Oproti soukromému sektoru, který již v minulých letech, zejména pod tlakem agresivně rostoucích cen energie, realizoval řadu úsporných opatření, stojí energetika v sektoru veřejném ve většině případů na pokraji zájmu.

Nedostatek osvěty a přímé motivace například legislativní nebo finanční jistě stojí na počátku tohoto problému, v praxi však můžeme najít i další, prozaičtější důvody.

Odpovědnost za dodávku i spotřebu energií je ve většině případů roztříštěna mezi různé složky samosprávy – technické správy měst, odbor správy bytového fondu, investiční odbory, odbor majetkový, školství atd. Sledování, vyhodnocování a případná korekce výdajů za energie je znemožněna tím, že jsou zahrnuty do několika výdajových položek a nejsou souhrnně vyčísleny. Kromě přehlednosti výdajů za energie se města/obce zároveň ochuzují o možnost získat výhodnější nabídku např. za odběr elektřiny a plynu – protože i v tomto případě platí, že větší zakázka je většinou rovna i lepší nabídce ze strany dodavatelů.

Městským a obecním úřadům chybí kvalifikovaní zaměstnanci, kteří by se o hospodárné nakládání s energiemi starali – zodpovědnost o tuto oblast bývá rozdělena mezi odbory, do jejichž správy spadají jednotlivé objekty či instituce.

Dalším velkým problémem jsou finance. Vzhledem k jejich permanentnímu nedostatku v obecních či městských rozpočtech se musí volit mezi různými prioritami. V případě investičního záměru energeticky úsporného charakteru se navíc jedná o projekt, který pro běžného obyvatele města není vidět, návratnost projektu většinou dosahuje 10,15, 20 i více let. Energeticky úsporný projekt s jasným přínosem pro městský rozpočet v dlouhodobém horizontu pak bývá zastíněn i méně přínosným projektem, který je pro obec a její zástupce viditelnější.

Existují však také osvícenější městské a obecní úřady. O tom, že energeticky úsporné projekty jsou v praxi použitelné, svědčí například město Litoměřice, které zejména v oblasti využívání obnovitelných zdrojů je v českých poměrech průkopníkem. Měst, která se vydala tímto směrem je však v ČR více, zkušenosti některých z nich jsme představili na zahajovací konferenci projektu Energetický management měst a obcí, která se konala ve dnech 15. a 16. června 2009 v Praze. V českých poměrech je unikátním projektem například regenerace panelového sídliště v městské části Brno – Nový Lískovec, kde kromě důkladného zateplení panelových domů vznikl i systém na sledování spotřeby energie v bytech, který motivuje jejich nájemníky k úsporám.

Finance pro komunální energetiku
Města a obce mohou využít evropské i národní dotace pro většinu projektů spadajících do oblasti snižování energetické náročnosti, využívání obnovitelných zdrojů energie a zlepšování kvality ovzduší.

Největší objem peněz nabízí v tuto chvíli Operační program životní prostředí (OPŽP), jehož prioritní osy 2 a 3 jsou přímo zaměřeny na tuto oblast. V neposlední řadě je možné získat prostředky také z programu Zelená úsporám, který nově přináší možnost financování vlastníkům bytových domů, včetně vlastníků municipálních.

Projekt Energetický management měst a obcí
Jak energetickou politiku měst a obcí plánovat a koncepčně realizovat, jaké možnosti se vůbec komunální sféře nabízejí a kde hledat největší rezervy jsou hlavními tématy série seminářů, které pořádá společnost B. I. D. services, s. r. o. ve spolupráci se Stáním fondem životního prostředí a dalšími zainteresovanými institucemi.

Projekt Energetický management měst a obcí (EMMO) odstartoval celostátní konferencí, která se konala v polovině června v Praze a bude pokračovat sérií 7 seminářů v regionech celé republiky. Projekt přinese zástupcům měst a obcí základní informace pro jejich energetické plánování: tipy a náměty na snížení výdajů za energie a na využívání obnovitelných zdrojů energie. Nedílnou součástí programu seminářů jsou informace o financování projektů s hlavním důrazem na Operační program Životní prostředí.

Projekt Energetický management měst a obcí si klade za cíl motivovat města a obce k opatřením, která povedou k významným úsporám nákladů za energie, rozvoji municipálního podnikání v energetice a navázání těsnější spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti energetického managementu a obnovitelných zdrojů energie.
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]