Zpět

Kanalizace a její čištění

Kanalizace je soustava trubních rozvodů a dalších zařízení sloužících k odvádění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí a z veřejného prostranství do čistírny odpadních vod. Případně přímo do recipientu, což je útvar, který slouží k dočištění odpadních vod.

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

Kanalizace je umístěná několik metrů pod povrchem země. Musí splňovat určité parametry, aby nedocházelo k rychlému opotřebení. Materiály použité pro kanalizační potrubí musí být odolné proti mechanickému otěru, korozi a proti bakteriím a chemikáliím. Spoje musí být pevné a nepropustné z důvodu nežádoucího prosakování odpadních vod do podzemí a podzemní vody do kanalizace.

Nejrozšířenějším použitým materiálem je beton, který je rozdělen na jednotlivé kusy, z kterých se složí celkové potrubí. Kamenina je také rozšířený materiál kvůli své trvanlivosti a odolnosti. Dalším velmi odolným materiálem je litina, ale nevýhodou je její značná finanční náročnost. Plasty se také používají u kanalizačního potrubí, ale jen u potrubí s menšími průměry.

Podle způsobu odvádění srážkových vod se rozlišuje kanalizace jednotná (jediná stoka pro odvádění splašků i srážkové vody) a oddílná stoková síť (dva systémy, jedním odtéká splašková voda na čistírnu odpadních vod, druhým teče voda dešťová z okapů a silnic), která se svádí do retenčních nádrží, tam dojde k sedimentaci nerozpuštěných látek, a voda se pak vypouští do recipientu. Stoková síť odvádějící pouze splaškové odpadní vody se označuje jako splašková kanalizace a síť odvádějící výhradně dešťové vody jako dešťová kanalizace.

Podle hnací síly pak kanalizaci dělíme na gravitační, kdy odpadní vodu pohání gravitační síla (nutný dostatečný spád stoky – min. 0,5 ‰) a kanalizaci s nuceným pohybem vody, a to:

  • vakuovou kanalizaci (v síti je podtlak)
  • tlakovou kanalizaci (v síti je přetlak)

Potrubí se rozděluje podle vlastního průměru, resp. tzv. průleznosti. Neprůlezné potrubí (do 80 cm), průlezné (do 150 cm) a průchozí (nad 150 cm).

Průřez potrubí kanalizace může být kruhový, který se používá pro menší stoky, dále pak věnčitý profil, kde jeho dolní část je užší a má menší průtočnou rychlost. Když se potrubí po dešti zaplní, průtočná plocha se zvětší a tím se tlumí průtočná rychlost. Tlamový profil se používá pro velké stoky (např. sběrné). Jeho horní část funguje jako mostní profil, tíha materiálu nad stokou se rozkládá do stran, takže zabraňuje zborcení stoky.

Důležitou kapitolou je hlavně čištění kanalizace, bez které se neobejdeme při ucpání potrubí. Existují dva nejhlavnější způsoby čištění, a to čištění mechanické (strojní) a čištění tlakové.

U mechanického čištění se využívá přenosného zařízení, které obsahuje elektromotor a dosahuje do vzdálenosti až několik desítek metrů. Je možnost umístit na konec zařízení hrot, podle druhu ucpávky kanalizace nebo podle profilu potrubí.

Tlakové čištění využívá vysokotlakého čerpadla, které vyvíjí tlak vysoký tlak vody. Na konci čerpadla je výměnná tryska, která má různý počet otvorů a je také tvarována podle průměru a tvaru potrubí. Důvody, proč je potřeba použít tyto zařízení na čištění kanalizace je hned několik. Může jim být zápach v objektu, propadání půdy v místě kde je potrubí nebo vlhnutí zdí v objektu. Diagnostikovat kde je potrubí porušené nebo ucpané není v dnešní době nic složitého. Vše je realizováno pomocí speciálního kamerového systému, který s vysokou přesností určí místo závady.
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]