Zpět

Jak pečovat o vodoměrnou sestavu?

Vodoměr je zařízení k měření průtočného objemu. Podle platných norem musí být umístěn na každé vodovodní přípojce. Provozovatel vodovodní sítě zařizuje jeho instalaci, druh a velikost a zabezpečuje jeho opravy. Správná péče o vodoměr je nezbytná pro zabezpečení jeho bezproblémového chodu.

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

Správný chod vodoměru je podmíněn předepsanou vodoměrnou sestavou, která je ve správě a majetku odběratele. Údržba vodoměrné sestavy spočívá v pravidelném protáčení uzavíracích prvků a kontroly jejich funkčnosti včetně zpětné klapky, která brání odtoku vody z vnitřního vodovodu do vodovodu veřejného např. při poklesu tlaku na přívodu.

Vlastníkem vodoměru je vlastník vodovodu s výjimkou případů, kdy přede dnem nabytí účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích se prokazatelně stal vlastníkem vodoměru provozovatel vodovodu. Osazení, údržbu a výměnu vodoměru provádí provozovatel.

Odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru, chránit vodoměr před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli závady v měření. Jakýkoli zásah do vodoměru bez souhlasu provozovatele je nepřípustný a provozovatel má právo jednotlivé části vodoměru zajistit proti neoprávněné manipulaci.

Péče o vodoměr
Vodoměr bývá zpravidla namontován v nemovitosti nebo ve vodoměrové šachtě. Za jeho ochranu odpovídá dle zákona majitel nemovitosti. Z tohoto důvodu je povinností majitele chránit vodoměr před mechanickým i tepelným poškozením (často dochází k poškození vodoměru vlivem mrazu) a zajistit k němu bezpečný přístup pracovníků. Vodoměr nevyžaduje ze strany sběratele prakticky žádnou údržbu. Pouze je nutné dbát na to, aby nedošlo k poškození plomby vodoměru a montážní plomby na jeho šroubení.

Přezkoušení vodoměru
V případě pochybností o správné funkci nebo zjištění závady na vodoměru, má odběratel právo požádat o jeho přezkoušení. To se provádí v nezávislé cejchovní stanici autorizované Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Pokud cejchovní stanice ve vystaveném protokolu potvrdí, že vodoměr měří v předepsaných tolerancích stanovených v ČSN ISO 4064, veškeré náklady na přezkoušení (demontáž reklamovaného vodoměru, montáž nového vodoměru, náklady na úřední přezkoušení) platí žadatel reklamace. Pokud se prokáže, že vodoměr měřil chybně v jakémkoliv ukazateli a nevyhovuje tedy požadavkům zákonných předpisů, nebo má prošlý cejch, bude spotřeba vody za poslední fakturační období stanovena podle předchozího srovnatelného období a pokud to není možné, tak podle směrných čísel.

Odběratel má právo zajistit si na vlastní náklady metrologickou zkoušku vodoměru na místě instalace, a to nezávislým měřidlem, připojeným na odbočení s uzávěrem za osazeným vodoměrem na potrubí vnitřního vodovodu před jeho prvním rozdělením. Tuto zkoušku provede za přítomnosti provozovatele vodovodu na základě smlouvy s odběratelem Český metrologický institut, pokud to vnitřní vodovod umožňuje. Zjistí-li se odchylka větší, než připouští zvláštní právní předpis, vodoměr se považuje za nefunkční a při stanovení množství dodané vody pro vypořádání případné reklamace se postupuje podle zákona o vodovodech a kanalizacích.