Zpět

Další fáze krize ve slovenském stavebnictví: konsolidace trhu

Většina ředitelů slovenských stavebních společností předpovídá pro rok 2010 pokles slovenského stavebnictví (mělo by klesnou o 7 procent). Firmy dále zhoršují predikce vývoje svých tržeb (předpokládají pokles o 7,3 procenta), a navíc neočekávají návrat k růstu ani v roce 2011. Průměrné vytížení kapacit stavebních společností se stále pohybuje na nízkých úrovních (70 procent), téměř tři ze čtyř společností potvrzují, že mají zakázek méně než před rokem. Klíčovým problémem je nedostatečná poptávka, která omezuje téměř všechny stavební společnosti. Hlavní prioritou na dalších 12 měsíců bude zvýšit efektivitu fungování společnosti. Značný podíl středních a malých společností bude intenzivně hledat strategického partnera. Tyto závěry vyplývají z výsledků Kvartální analýzy slovenského stavebnictví 08/2010, kterou připravila společnost CEEC Research ve spolupráci se společnostmi KPMG Slovensko, Ipsos Tambor, Považská cementáreň a.s. a stavebním veletrhem ForArch 2010.

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

Slovenské stavebníctvo ďalej pokračuje v poklese, neočakávame zlepšenie skôr ako v druhej polovici budúceho roka. Dovtedy tento sektor prejde viditeľnými zmenami, čo sa prejaví jednak akvizíciami niektorých hráčov na trhu, ale aj krachom niektorých stavebných spoločností. Oba tieto trendy sú už dnes na trhu celkom zreteľné.
– Ľuboš Vančo, Managing Partner, KPMG na Slovensku

Hlavní zjištění Kvartální analýzy slovenského stavebnictví 08/2010:

Většina ředitelů stavebních společností očekává pokles slovenského stavebnictví v roce 2010. Optimismus rychlé mizí i pro rok 2011

 • V roce 2010 očekává pokles slovenského stavebnictví 67 procent respondentů (nárůst z 59 procent v květnu), vážený průměr očekávání všech ředitelů stavebních společností ukazuje na pokles stavebnictví o 7,0 procent (srov. výsledky výzkumu: 7,1 % v květnu; 3,2 % v únoru).
 • Z pohledu velikosti stavebních společností predikují větší pokles stavebnictví představitelé velkých stavebních společností (90 % respondentů, průměr segmentu ukazuje na pokles o 8,6 procenta). V segmentu středních/malých stavebních firem predikuje pokles 62 procent respondentů, vážený průměr tohoto segmentu ukazuje na snížení výkonu stavebnictví o 6,9 procenta.
 • Z pohledu stavebního zaměření vidí situaci nejdramatičtěji ředitelé společností z inženýrského stavitelství (82 procent respondentů; průměr segmentu ukazuje až na 9,6 procentní pokles). Jedná se o pokračování negativního trendu, ještě v květnu tyto společnosti očekávaly pokles stavebnictví o 7,8 procenta, v únoru o 4,7 procenta).
 • Optimismus klesá i ve výhledu na rok 2011. Ještě v únoru tohoto roku společnosti predikovaly pro rok 2011 růst slovenského stavebnictví o 5,9 procenta, v květnu snížily tyto optimistické výhlídky na 3,8procentní růst, a aktuální závěry rozhovorů s řediteli firem ukazují na minimální růst slovenského stavebnictví v příštím roce, a to o pouhá 1,2 procenta.

Vyhliadky stavebníctva podľa názoru manažérov stavebných podnikov do ďalších období roku 2010 nie sú optimistické. Nepriaznivé očakávania sú hlavne vo vývoji zamestnanosti, keď viaceré firmy realizujúce najmä inžinierske stavby avizujú výrazné znižovanie počtu zamestnancov v priebehu 2. polroka 2010 z dôvodu spomalenia výstavby diaľnic a všeobecne nízkeho dopytu po stavebných prácach aj v ostatných oblastiach stavebnej výroby.
– Dagmar Blahová, Vedúca oddelenia stavebníctva, konjunktúry, vedy a techniky, Štatistický úrad SR

Tržby stavebních společností poklesnou v roce 2010 více než se čekalo, růst nepřijde ani v příštím roce

 • Aktuální údaje ukazují na očekávaný celoroční pokles tržeb stavebních společností o 7,3 procenta (v květnu společnosti počítaly s 5,2 procentním poklesem, v únoru dokonce jen s 0,3procentním snížením svých celoročních tržeb v roce 2010). 
 • Z pohledu velikosti vnímají situaci nejkritičtěji představitelé středních/malých stavebních firem. Průměr celého segmentu ukazuje na pokles tržeb o 7,6 procenta. Předpovědi vývoje tržeb v roce 2010 z pohledu stavebního zaměření ukazují na další zhoršování především v segmentu pozemního stavitelství, vážený průměr očekávání ukazuje na pokles tržeb až o 8,1 procenta (5,9 procenta v květnu; 0,1 % v únoru).
 • Pro rok 2011 očekává růst svých tržeb přibližně polovina respondentů (52 procent), což je viditelné zhoršení oproti výsledkům z května (73 procent). Průměr odpovědí všech ředitelů stavebních společností ukazuje na očekávaný nulový růst tržeb v roce 2011 (0,0 %), což je znatelné zhoršení oproti předpovědím z května (růst o 4,1 %).

Sebedůvěra stavebních společností se příliš nezlepšuje, stále jen pouze jedna ze tří společností věří, že se jí bude dařit lépe než konkurenci

 • Aktuálně v lepší výkony své společnosti oproti konkurenci věří zhruba jen jedna ze tří stavebních společností (36 procent). V květnu to bylo 33 procent, v únoru 53 procent respondentů. 
 • Z úhlu pohledu jednotlivých segmentů nejsou vidět významnější rozdíly, nejméně si věří zejména stavební společnosti zabývající se inženýrským stavitelstvím. V lepší vývoj své firmy oproti konkurenci věří pouze 28 procent vedoucích představitelů těchto společností. 
 • Rovněž ve výhledu na rok 2011 není situace výrazně optimističtější. Ve zlepšení své pozice oproti konkurenci věří přibližně polovina respondentů (53 procent).

Vytížení kapacit stavebních společností zaznamenalo pouze minimální zlepšení oproti květnu, zakázek rychle ubývá

 • Výsledky nejnovějšího výzkumu ukazují na zcela minimální nárůst ve vytíženosti kapacit stavebních společností ve srovnání s výsledky výzkumu z května 2010 (aktuální vytížení kapacit se v průměru pohybuje na 70 procentech).
 • Průměrný počet měsíců, na které mají do budoucna stavební společnosti nasmlouvané své zakázky, od květnového výzkumu poklesl (z 5,7 měsíce na 5,4 měsíce).
 • Aktuálně téměř tři ze čtyř stavebních společností (71 %) uvádějí, že mají méně zakázek než před dvanácti měsíci (61 % v květnu, 43 % v únoru).
 • Z hlediska velikosti respondentů, největší podíl společností uvádějících že mají zakázek méně než před rokem, je v segmentu velkých stavebních společností, a to 79 procent. 
 • 42 procent stavebních společností plánuje změnit způsoby získávání svých zakázek.

Největším problémem, kterému musí aktuálně stavební společnosti čelit, je nedostatečná poptávka. Roste také konkurenční boj

 • Všechny stavební společnosti uvádějí, že jsou limitovány ve svém růstu.
 • Klíčovými problémy jsou: nedostatečná poptávka (nárůst oproti květnu), byrokracie (pokles oproti květnu) a tvrdý konkurenční boj o zakázky (nárůst oproti květnu).
 • Největší problémy s nedostatečnou poptávkou vykazují velké stavební společnosti.
 • Za omezení s nejmenším negativním dopadem na výsledky stavebních společností jsou považovány: nedostatek zkušené pracovní síly, vliv počasí, vysoké náklady na materiál a pracovní sílu.
 • Jako největší omezení svého podnikání uvádějí společnosti z pozemního stavitelství byrokracii (požadavky státu), s nepatrným odstupem také potvrzují nedostatečnou poptávku. Jedná se rovněž o segment, který má aktuálně největší problémy s financováním a získáváním finančních prostředků.

V minulom roku sa naplno prejavil útlm zákaziek v segmente pozemného staviteľstva financovaných zo súkromných zdrojov. Naša spoločnosť zameraná prioritne na realizáciu občianskych a bytových komplexov pocítila tento vývoj v poklese plánovaných výkonov. Ani v roku 2010 nepociťujeme zmenu a vnímame nedostatočný dopyt po stavebných prácach v tomto segmente. V oblasti zákaziek financovaných z verejných zdrojov je dopyt taktiež nedostatočný, čo spôsobuje hlavne slabé čerpanie z operačných programov financovaných prostredníctvom štrukturálnych fondov a kohézneho fondu.
– Ing. Vladimír Kríž, Obchodný riaditeľ, Metrostav SK a.s

Klíčová priorita stavebních společností na dalších 12 měsíců: pokračovat ve zvyšování efektivity svého fungování. Významný podíl firem bude intenzivně hledat strategického partnera

 • Klíčovou prioritou je zvýšení efektivity fungování stavebních společností.
 • Dalšími oblastmi, které stavební společnosti hodnotí nejvýše, jsou optimalizace nákupních procesů (velice mírný pokles oproti květnu), zkvalitnění výběru dodavatelů (mírný pokles oproti květnu), optimalizace financování (znatelný pokles oproti květnu).
 • Z pohledu vývoje v jednotlivých segmentech, je pro velké stavební společnosti naprostou a zcela klíčovou prioritou dosahující nejvyšších hodnot v tomto segmentu zvýšení efektivity svého fungování (8,4 bodu z 10 max). Jedná se o dosud nejvyšší hodnocení, které zatím bylo v zemích Visegrádské čtyřky určité oblasti uděleno.
 • Střední/malé stavební firmy se rovněž chtějí zaměřit na zvýšení efektivity svého fungování. Nejnovější údaje ukazují na rozbíhající se vlnu konsolidace trhu. Až 73 % společností uvádí, že získání strategického partnera je pro jejich podnikání prioritou na dalších 12 měsíců. Tato oblast dokonce získala vyšší prioritu než kategorie zvyšování efektivity. Je třeba ale říct, že při menším podílu firem ve zkoumaném vzorku.
 • Společnosti zabývající se pozemním stavitelstvím se budou primárně soustřeďovat na zvýšení efektivity svého fungování (96 procent; 6,5 bodu). Se stejnou intenzitou se budou rovněž věnovat získávání strategického partnera pro své podnikání (70 procent; 6,5 bodu).
 • Klíčovou prioritou pro inženýrské stavitelství je zvýšit efektivitu svého fungování. Stejně jako u předešlého výzkumu, i nyní tuto prioritu potvrzují všichni dotázaní ředitelé stavebních společností v tomto segmentu (100 %). Výrazně poklesl již tak nízký zájem o akvizici jiné společnosti (z 3,7 bodu v květnu na 2,9 bodu aktuálně).

V povolebnom období dochádza na Slovensku k prehodnoteniu priorít a stratégie ďalšieho vývoja dopravnej infraštruktúry. Jej rozvoj závisí od efektivity a množstva finančných prostriedkov zo zdrojov EU, národných zdrojov a využitia zdrojov starobného dôchodkového sporenia a taktiež k prehodnoteniu PPP- projektov súčasných i budúcich. V dôsledku vyostrovania konkurenčného boja bude nevyhnutnosťou zvýšenie efektivity fungovania stavebných spoločností spolu so zkvalitněním rizikového manažmentu.
– Ing. Vlastislav Šlajs, STRABAG s.r.o.

Predpokladám, že v pomerne krátkom čase dôjde k selekcii stavebných spoločností. Vyselektujú sa tie, ktoré sú schopné, ale hlavne pripravené reagovať na meniace sa podmienky na slovenskom stavebnom trhu a na druhej strane tie, ktoré extenzívne rástli alebo len úspešne obchodovali v predchádzajúcom období. Aj keď to bude určite bolestivý proces, verím, že bude prínosom pre slovenské stavebníctvo.
– Ing. Juraj Dančišin, Obchodny riaditel a podpředseda představenstva, EUROVIA SK, a.s.

Kvartální analýza slovenského stavebnictví 08/2010 je založena na strukturovaných telefonických rozhovorech s vybraným vzorkem 100 společností podnikajících ve slovenském stavebnictví. Rozhovory proběhly na začátku sprna 2010.

Kromě standardní analýzy nabízí tento výzkum rovněž detailní informace o postojích hlavních segmentů slovenského stavebnictví členěného podle dvojrozměrné segmentace vzorku, (tj. jak z hlediska velikosti stavebních společností, tak i stavebního zaměření účastníků). Segmenty jsou rozděleny na velké a střední/malé společnosti. Z druhého pohledu pak na segmenty zabývající se pozemním nebo inženýrským stavitelstvím.

„Hlavním cílem všech zpracovaných studií CEEC Research je poskytnout především využitelné a plně srovnatelné analýzy stavebnictví zemí střední a východní Evropy. Tyto analýzy pomáhají firmám v jejich růstu a při získávání nových zakázek, a také jim umožňují lépe přizpůsobit své strategie aktuální situaci na daném trhu. Svým širokým rozsahem a počtem uživatelů je tento výzkum největším v celém regionu střední a východní Evropy,“ říká Jiří Vacek, ředitel společnosti CEEC Research.

Kvartální analýza slovenského stavebnictví 08/2010 je k dispozici zdarma ke stažení na internetových prezentacích společnosti CEEC Research www.studieStavebnictvi.cz, kde lze také získat více informací, případně nás můžete kontaktovat na: kontakt@CEEConstruction.Eu.
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]