Zpět

Základní informace o programech podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie pro rodinné a bytové domy v roce 2009

V současné době mohou lidé, kteří chtějí vytápět svůj rodinný dům ekologicky, žádat o dotaci podle tzv. Příloh II Směrnice MŽP o poskytování prostředků ze Státního fondu životního prostředí. Na tento program je pro první kvartál 2009 vyčleněna částka zhruba 40 miliónů korun.

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika:
Autor: (red)

Podpora do března 2009
Dotační program podporuje náhradu kotlů na uhlí za nízkoemisní zdroje na biomasu, nebo účinná tepelná čerpadla. Nově poskytuje dotace na zdroje na biomasu a tepelná čerpadla v novostavbách za předpokladu, že budova splňuje nároky na nízkoenergetický standard a zároveň žadatel doloží, že není možné dům připojit na stávající rozvody zemního plynu nebo centrálního zásobování teplem. Dotace lze získat i na instalace solárně-termických kolektorů na přitápění a/nebo celoroční ohřev teplé vody.

Žádosti do tohoto programu na podporu obnovitelných zdrojů energie je možné podávat na krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí do 31. března 2009. Žádosti mohou být podávány na již ukončené akce, maximálně však 18 měsíců po uvedení zařízení do trvalého provozu.

Podrobné podmínky jsou zveřejněny na adrese: www.sfzp.cz/ke-stazeni/185/3834/detail/prilohy-ii-pro-rok-2009/

Podpora od dubna 2009
Od dubna 2009 na tuto podporu naváže rozsahem unikátní dotační program pro domácnosti, pro který bude na čtyřleté období k dispozici až 25 miliard korun a který bude zaměřen jak na obnovitelné zdroje, tak na energetické úspory při rekonstrukcích budov a v novostavbách. Tento program bude financován z prodeje tzv. emisních kreditů v mezinárodním obchodování podle Kjótského protokolu.

V rámci nového a podstatně rozšířeného programu dotací bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů nepanelové technologie, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

Předpokládané oblasti podpory:
A. Úspory energie na vytápění v obytných budovách
     − komplexní zateplení obálky rodinných a bytových domů vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu budovy
     − kvalitní zateplení vybraných částí obálky rodinných a bytových domů (realizace sady opatření z nabídnutého výběru)

B. Podpora výstavby v pasivním energetickém standardu
     − podpora novostaveb rodinných a bytových domů v pasivním standardu

C. Využití obnovitelných zdrojů pro vytápění a ohřev teplé vody
    − výměna neekologického vytápění v rodinných a bytových domech (kotle na tuhá a kapalná fosilní paliva, elektrické vytápění) za účinné nízkoemisní zdroje na biomasu a za tepelná čerpadla se stanoveným minimálním topným faktorem při daných teplotních charakteristikách
    − instalace zdrojů na biomasu a tepelných čerpadel do nízkoenergetických novostaveb rodinných a bytových domů
    − instalace solárně-termických kolektorů na obytné budovy

Podmínky programu v oblasti obnovitelných zdrojů navážou na stávající program, jen u kotlů na biomasu budou podporovány zdroje s ještě příznivějšími emisními charakteristikami než doposud. Žadatelé instalující zdroj splňující pouze emisní třídu 3 tedy musí o dotaci zažádat do konce března v rámci stávajícího programu podpory.

Zpětné podávání žádostí na již zrealizované akce bude v rámci nového programu omezeno. Nebude možné podpořit akce dokončené před před jeho vyhlášením. Rozhodným datem bude u obnovitelných zdrojů energie a rekonstrukcí budov datum převzetí stavby od dodavatelské firmy, u novostaveb pak datum kolaudace. Realizace opatření bude muset být provedena kvalifikovanou dodavatelskou firmou.

Vyhlášení programu a zveřejnění podrobných podmínek podpory (včetně výše dotací) se předpokládá v březnu 2009. Podávání žádostí bude možné od dubna 2009. Předpokládá se průběžné trvání programu až do konce roku 2012.

Do administrace programu se předpokládá zapojení finančních institucí (bank, stavebních spořitelen apod.). Žádost tedy bude možné kromě krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí podávat také na pobočkách těchto institucí. O dotaci na více opatření bude možné žádat v jedné žádosti. Některé kombinace opatření (typicky zateplení a výměna zdroje) budou zvýhodněny dotačním bonusem.

Podporovanými subjekty v rámci tohoto programu budou různé typy žadatelů vlastnící rodinné a bytové domy: fyzické osoby, bytová družstva, sdružení vlastníků, města a obce a podnikatelé. Bude stanovena maximální výše dotace z tohoto programu pro jeden subjekt za celé programové období do roku 2012. U novostaveb bude příjemcem dotace první vlastník rodinného domu nebo bytu.

Zateplování panelových bytových domů nebude z tohoto programu podporováno. Podpora pro panelové domy je možná z programů Ministerstva pro místní rozvoj.

Ministerstvo životního prostředí si vyhrazuje právo upravit výše uvedené podmínky programu před jeho vyhlášením a zveřejněním podrobných podmínek podpory. Zájemcům o dotaci tedy doporučujeme před početím realizace projektu vyčkat zveřejnění podrobných podmínek podpory.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí České republiky

[carousel-horizontal-posts-content-slider]