Zpět

Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách z prostředků z prodeje emisních kreditů

Česká republika má v rámci režimu Kjótského protokolu v období 2008–2012 předpokládaný emisní přebytek ve výši asi 150 mil. tun CO2 eq. (resp. AAU, Assigned Amount Units). Z toho přibližně 100 mil. AAU může být zobchodováno v rámci mechanismu mezinárodního emisního obchodování (IET, International Emission Trading) podle čl. 17 protokolu. Odhaduje se, že výnos z prodeje tohoto množství AAU dosáhne výše přibližně 25 mld. korun (při ceně 10 euro za 1 AAU).

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika:
Autor: (red)

Novelou zákona č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů z 18. července 2008 jsou výnosy z prodeje emisních kreditů příjmem Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) a lze je použít pouze na podporu činností a akcí vedoucích k snižování emisí skleníkových plynů. Tento materiál popisuje program a způsob, jakým budou prostředky rozdělovány – dle názvosloví Kjótského protokolu takzvaným Green Investment Scheme. Český název programu je Zelená úsporám.

Protože prostředky Strukturálních fondů EU v Operačním programu Životní prostředí v oblasti OZE a úspor energie s úspěchem pokrývají podporu nepodnikatelským právním subjektům jako provozovatelům budov veřejné vybavenosti, a naopak zatím nemohly být podle pravidel Evropské komise přidělovány pro oblast bydlení, program Zelená úsporám je zaměřen právě na rodinné a bytové domy. Vnějšími podmínkami, které omezí využitelnost prostředků z prodeje AAU, budou požadavky jednotlivých kupujících.

V rámci těchto okrajových podmínek je konkrétní podoba programu určena zejména odhadnutým dopadem opatření na snížení emisí skleníkových plynů i lokálního znečištění, snížení spotřeby primárních zdrojů energie, zvýšení výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie a nastartování dlouhodobých progresivních trendů. Ohled je brán na politické priority Ministerstva životního prostředí a české vlády. Časový předpoklad připsání výnosů z prodeje emisních kreditů je následující: Během roku 2009 se očekává prodej větší části jednotek AAU, přičemž splátky realizované ještě v tomto roce se předpokládají ve výši deseti miliard korun.

Administrací programu Zelená úsporám je pověřen Státní fond životního prostředí ČR.

Žádosti o podporu se podávají na aktuálních kontaktních místech podle pokynů SFŽP. Standardně budou přijímány na pracovištích spolupracujících bank, žádosti o podporu na výměnu či pořízení kotle na biomasu, tepelné čerpadlo nebo solární systém zde budou plně administrovány. V záležitosti zateplování rodinného domu však bude třeba projekt nejprve předložit příslušnému krajskému pracovišti SFŽP, poté tuto žádost, je-li jí přiznáno kladné stanovisko SFŽP, je nutné podat opět na některém z pracovišť spolupracujících bank. V případě zateplování bytových domů nebo instalace zařízení na využití OZE (kotle na biomasu, tepelné čerpadlo nebo solární systém) do bytových domů se žádosti podávají na krajských pracovištích SFŽP, který je pak v plném rozsahu administruje.

OBLASTI A PODMÍNKY PODPORY

Základní principy

Cílem programu je podpořit vybraná opatření realizovaná v obytných budovách fyzickými osobami a dalšími subjekty vlastnícími obytné budovy, která povedou jak k okamžitému snížení emisí oxidu uhličitého, tak k nastartování dlouhodobého trendu trvale udržitelného stavění.

Podpora je koncipována jako semimandatorní, čili připravena tak, aby prostředky programu mohly být čerpány v průběhu celého programového období od 1. dubna 2009 do 31. prosince 2012 bez razantní změny podmínek a aby dotace byla poskytnuta každému, kdo o podporu požádá a splní tyto podmínky. Program bude průběžně monitorován, nezásadní změny podmínek mohou nastat na základě pravidelného vyhodnocování úspěšnosti programu. Podpora bude zastavena jen v případě, že dojde k vyčerpání prostředků programu.

Takové nastavení dotačního programu má za cíl vytvořit důvěru potenciálních žadatelů v něj. Zároveň umožní jeho účinnou propagaci.

Žádost o podporu z programu bude moci být žadatelem podávána před začátkem realizace investice. Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP) vystaví žadateli právně závazné rozhodnutí o podpoře, dotační prostředky budou pro žadatele rezervovány do určitého data a za předpokladu splnění všech podmínek programu.

Po doložení realizace opatření pak žadatel neprodleně obdrží prostředky na svůj účet. Žadatel však bude moci o dotaci požádat i po dokončení realizace opatření, pokud si tak sám zvolí.

Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci rodinných a bytových domů, čili fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí) nebo podnikatelské subjekty. Maximální celková výše podpory z programu je pro jeden subjekt (unikátní IČ) na 30 mil. korun za celé programové období. Podpora se bude řídit pravidly Evropské unie pro poskytování veřejné podpory.

V případě opatření realizovaných v stávajících bytových domech jsou oprávněnými žadateli v oblasti podpory A (úspory energie na vytápění) pouze vlastníci bytových domů nepanelové technologie, v oblasti podpory C (využití OZE pro vytápění a ohřev teplé vody) mohou žádat i vlastníci bytových domů postavených v jedné z typizovaných konstrukčních soustav panelové technologie.

V programu není možné podpořit žádosti u projektů, jejichž realizace byla dokončena před 1. dubnem 2009. Rozhodným datem bude datum kolaudace, nebo datum převzetí stavby či technologie od dodavatelské fi rmy. V případě více dodavatelů stavby bude rozhodným datem převzetí posledního díla, které je nutné pro splnění podmínek programu v dané oblasti podpory.

Kritéria pro výběr podporovaných opatření

V souladu s cíli programu byla jednotlivá opatření podporovaná z programu vybrána na základě následujících kritérií:

  • efektivnost vynaložení prostředků na snížení emisí CO2 (vyjádřená tzv. faktorem greeningu),
  • snížení spotřeby primárních zdrojů energie a konečné spotřeby tepla na vytápění,
  • zvýšení výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie,
  • snížení znečištění ovzduší lokálními polutanty,
  • nastartování dlouhodobých progresivních trendů trvale udržitelného stavění,
  • multiplikační efekt podpory,
  • politické priority ministerstva životního prostředí a vlády,
  • soulad s podmínkami stran kupujících tzv. jednotky přiděleného množství (čili emisní kredity podle pravidel Kjótského protokolu).

Oblasti podpory z programu Zelená úsporám

Podporovaná opatření v rámci programu Zelená úsporám jsou následující:

A Úspory energie na vytápění
A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu
A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí obálky budovy (dílčí zateplení).

B Nová výstavba v pasivním energetickém standardu
B.1 Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu.

C Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody
C.1 Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.
C.2 Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.
C.3 Instalace solárně-termických kolektorů.

D Dotační bonus za vybrané kombinace opatření

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]