Zpět 4 fotografie

Proběhla konference Podlahy 2009

Letošní dvoudenní konference Podlahy 2009 přivítala ve dnech 17. – 18. září celkem 200 účastníků. Konala se již počtvrté, poprvé však v Kulturním centru Novodvorská v Praze 4.

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika: ,
Autor: (red)

Dopolední část prvního dne se nesla ve znamení návrhů podlah, normalizace, vědy a výzkumu. Přednášely takové osobnosti jako např. doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D., (z fakulty stavební VŠB TU Ostrava), který se zabýval navrhováním podlah v rámci sanace vlhkého zdiva, nebo Ing. Ludmila Kratochvílová (z Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví), která vystoupila s příspěvkem: Změny v technické normalizaci a dostupnosti norem v roce 2009. Rovněž byly posluchačům předloženy Připomínky k ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení po roce její platnosti (Ing. Petr Tůma, doc. Jiří Dohnálek CSc., – z firmy Betonconsult). O podlahách a podlahovinách z požárního hlediska hovořil Ing. Pavel Neudert, CSc., (společnost Pavus).

Odpolední program zahrnoval informace o betonových podlahových konstrukcích včetně průmyslových. Ocel Epstal například představila Ing. Magdalena Lisowska z Centra podpory kvality oceli, se sídlem ve Varšavě. „Ocel Epstal spojuje dvě nejdůležitější přednosti: vysokou pevnost a tažnost, které mají vliv na bezpečnost železobetonových konstrukcí, zejména v případech nenadálého poškození stavby,“ sdělila mimo jiné Ing. Lisowska. Stavební fakultu slovenské Technické univerzity v Košicích reprezentovali doc. Ing. Anna Sedláková, Ph.D., a Ing. Róbert Rudišin. Věnovali se vlivu vnějšího a vnitřního klimatu na klimatický charakter půdy – podloží konkrétní průmyslové budovy. „Merania poukazujú na fakt, že pre vytvorenie a dodržanie tepelnej pohody na vrtkých miestach povrchu podlahovej konštrukcie, je potrebné preriešiť najmä tie časti, ktoré vytvárajú tepelné mosty a ktorým sa v projekčnej praxi často nevenuje dostatečná pozornosť. Jedná sa o najmä detaily styku obvodovej steny a základovej konštrukcie s podlahou,“ zaznělo v příspěvku.

Druhý den konference přinesl novinky z oblasti podlahových potěrů a mazanin – např. Ing. Petr Lacko a Ing. Petr Ratajský ze společnosti Rokospol představili praktickou ekologickou variantu moderních materiálů pro podlahy. Do sféry syntetických podlahovin zavedla přítomné Ing. Michaela Vyhnánková (firma Lena Chemical). Hovořila o antibakteriálním epoxidovém podlahovém nátěru Lena P 122 A. Příspěvek doc. RNDr. Ing. Stanislava Šťastníka, CSc., a Ing. Miroslava Štenka z VUT Brno a firmy LB Cemix mapoval novou lehkou podkladní a výplňovou hmotu na bázi EPS betonu. Zaměřoval se na tzv. drolenkové EPS betony, na problematiku jejich vývoje, výroby i aplikace – především na podlahové skladby plovoucích potěrů na izolantech v kombinaci s vedením instalací potrubních i kabelových v těchto skladbách.
 

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]