Zpět 7 fotografií

Nové skladby podlah ze sádrovláknitých desek RIGIDUR

Výstavba nízkoenergetických a pasivních domů vyžaduje stále vyšší nároky na řešení tepelných izolací. Požadavky na kvalitní zateplení se netýkají jen stěn a střech, ale také podlah. Kromě tepelné izolace podlah na základové desce musíme pamatovat i na zvukovou izolaci podlah ve vyšších podlažích budov. U základové desky je klíčová správná tepelná izolace. Ve vyšších podlažích domu je nutné skladbou podlahy řešit kročejovou a vzduchovou neprůzvučnost. Tyto skladby bývá náročné dobře vyřešit především v dřevostavbách.
 

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika:
Autor: (red)

Společnost Rigips, s.r.o., přichází na trh s novým, vyzkoušeným řešením skladeb podlah ze sádrovláknitých desek Rigidur. Sádrovláknité desky Rigidur jsou nosné konstrukční desky vyrobené ze sádry, papírových vláken a dalších přísad, lisované pod vysokým tlakem. Mají vynikající mechanické, akustické a protipožární vlastnosti.

Suché plovoucí podlahy Rigidur
Suché podlahy Rigidur jsou plovoucí podlahy, kdy tuhá smontovaná podlahová deska složená z dílců je od podkladní konstrukce oddělena pružnou mezivrstvou ze suchého podsypu, polystyrenu, minerálních izolací či dřevovláknitých desek. Podlahový dílec je složen vždy ze dvou vrstev sádrovláknitých desek Rigidur o rozměrech 0,5 x 1,5 m navzájem k sobě slepených, sesponkovaných a přesazených na koso o 50 mm.
Podlahy Rigidur jsou vhodné do bytových i občanských staveb. Používají se v novostavbách, ale hlavně jsou ideální pro rekonstrukce a sanace zejména ve střešních nástavbách a půdních vestavbách. Malá hmotnost a nízká výška konstrukce je k tomuto využití přímo předurčuje.
Podlahy lze provádět jak na betonový podklad, tak i na dřevěné trámové stropy. Lze s nimi snadno vyrovnat i nerovnosti. Suché podlahy vyhovují náročným požadavkům na zvukovou a tepelnou izolaci a mají vynikající vlastnosti z hlediska požární odolnosti. Díky absenci mokrých procesů při realizaci nabízí rychlé, čisté a snadné řešení suchou cestou.
Podlahy ze sádrovláknitých desek Rigidur mají vysokou tvrdost a pevnost povrchu. Vydrží vysoké bodové zatížení, aniž by byly nutné dodatečné úpravy povrchu. Suché podlahy jsou ihned pochůzné. Po vytvrzení lepidla, cca po 24 hodinách, je možné podlahy uzavřít podlahovými krytinami. Přinášejí tedy značné zrychlení stavebních kroků při výstavbě.

Podlahy Rigidur v kombinaci s pěnovým polystyrenem EPS Rigidur, jehož tloušťka může být až 250 mm, jsou určeny pro zajištění tepelné izolace na základové desce.
Skladby podlah ze sádrovláknitých podlahových dílců Rigidur s dřevovláknitými deskami různých objemových hmotností a případně s betonovými dlaždicemi jsou určeny pro vyšší podlaží budov. Tyto skladby jsou navrženy tak, aby podstatně zlepšily hodnoty vzduchové a kročejové neprůzvučnosti, které jsou požadovány v normě ČSN 73 0532 o ochraně proti hluku v budovách (např. i pro stropní konstrukce v bytových domech).

Zkoušky v CSI Zlín
Společnost Rigips provedla v říjnu 2008 mechanické a akustické zkoušky nových skladeb podlah ze sádrovláknitých desek Rigidur ve zkušebně CSI ve Zlíně.
Akustické zkoušky prověřovaly vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost různých sestav podlah Rigidur na vzorovém dřevěném stropě. Mechanické zkoušky měřily soustředěné bodové zatížení a plošné rovnoměrné zatížení na 1 m2 podlahy. Tyto testy byly doplněny orientačním výpočtem součinitele prostupu tepla podlahou Rigidur.

Výsledky akustických i mechanických zkoušek dosáhly vynikajících hodnot.
Kombinace skladeb podlah s betonovými dlaždicemi na dřevěném stropě přinesly největší zlepšení hodnot kročejové i vzduchové neprůzvučnosti. V kombinaci č. 3 (viz Tabulka) bylo zvýšení kročejového útlumu dokonce až o 17 dB. Je zajímavé, že pouhá výměna vrstev betonových dlaždic a dřevovláknitých desek dokázala způsobit zlepšení kročejové neprůzvučnosti o 2 dB (kombinace č. 2 a č. 3). Takovéto skladby podlah se dají s výhodou použít v rodinných domech a bytech bez obav, že by nesplnily normové požadavky na akustiku.

Tabulka: Přehled výsledků akustických zkoušek podlah

č. skladba konstrukce vzduchová neprůzvučnost kročejová neprůzvučnost zlepšení kročejové
neprůzvučnosti podlahou
1 Rigidur E 20 mm
Hofatex Therm 40 mm
dřevěný strop č. 1
Rw = 56 dB Ln,w = 61 dB Lt,1,w = 10 dB
2 Rigidur E 20 mm
Hofaplat Silent 6 mm
beton. dlaždice 45 mm
Hofafloor 20 mm
dřevěný strop č. 1
Rw = 60 dB Ln,w = 56 dB Lt,1,w = 15 dB
3 Rigidur E 20 mm
Hofafloor 20 mm
beton. dlaždice 45 mm
Hofaplat Silent 6 mm
dřevěný strop č. 1
Rw = 62 dB Ln,w = 54 dB Lt,1,w = 17 dB
4 Rigidur E 20 mm
Hofaplat Natur 2 × 20 mm
dřevěný strop č. 1
Rw = 57 dB Ln,w = 61 dB Lt,1,w = 10 dB
5 Rigidur E 20 mm
Hofaplat Natur 3 × 20 mm
dřevěný strop č. 1
Rw = 58 dB Ln,w = 60 dB Lt,1,w = 11 dB

Poznámka 1: Akustika byla měřena na dřevěném trámovém referenčním stropě.
Skladba stropu shora: 1. – deska OSB tl. 22 mm, 2. – stropní dřevěný trám 120 x 180 mm, 3. – minerální vlna Rockwool Domrock tl.100 mm, 4. – dřevěná lať 48 x 24 mm, 5. – sádrovláknitá deska Rigidur tl. 10 mm.

Poznámka 2: Rigidur E 20 – podlahový dílec ze sádrovláknitých desek Rigidur tl. 20 mm; Hofatex – 160 kg/m3, Hofafloor – 160 kg/m3, Hofaplat – 230 kg/m3 – druhy dřevovláknitých desek rozdílné objemové hmotnosti.

Mechanické zkoušky
Mechanické zkoušky se prováděly podle ČSN EN 13810-1 (zkouška soustředěným zatížením) a podle ČSN EN 12431 (zkouška stlačení podlahy rovnoměrným zatížením).
Při měření soustředěného bodového zatížení se působí na podlahu kruhovou plochou o průměru 25 mm při různém tlaku. Při plošném rovnoměrném zatížení se podlaha stlačuje silou 8 kN/1 m2.
Konstrukce podlah jsou pak podle naměřených hodnot vhodné pro prostory zařazené dle normy ČSN EN 1991-1-1 do různých kategorií použití s označením A až D (např. A – obytné plochy v domech, lůžkové pokoje v hotelích a nemocnicích, kuchyně a toalety, B – kancelářské plochy, C1 – školy, restaurace, C2 – kina, divadla, konferenční sály, C3 – muzea, výstavní síně, C5 – koncertní síně, sportovní haly, D1 – plochy v obchodech).

Všechny skladby podlah obstály ve zkouškách plošného zatížení.
V testech soustředěného zatížení při tlaku 1,3 kN vyhověly požadavkům na maximální průhyb konstrukce podlah s pružnou mezivrstvou z elastifikovaného polystyrenu EPS Rigifloor tl. 20 mm, extrudovaného polystyrenu Roofmate SL tl. 200 mm na železobetonovém stropě a všechny skladby podlah s dřevovláknitými deskami na dřevěném stropě. Tyto konstrukce vyhověly požadavkům pro prostory kategorie zatížení A a B.

V testech soustředěného zatížení při tlaku 2,6 kN vyhověly normovým požadavkům skladby podlah s pěnovým polystyrenem EPS Rigidur 100 tl. 100 mm, EPS Rigidur 150 tl. 150 mm, EPS Rigidur 200 tl. až do 250 mm na železobetonovém stropě. Tyto konstrukce jsou určeny do prostor s kategorií zatížení A až D1 (kromě C4).
Akustické i mechanické hodnoty, které jsou uváděny ve všech zmiňovaných skladbách, jsou garantovány pouze v případě použití daných specifických materiálů (např. EPS Rigidur, vyrovnávací podsyp Rigips s roznášecí deskou Rigidur tl.10 mm atd.).

Prostory s vysokým užitným zatížením
Podlahy ze sádrovláknitých desek Rigidur je možné používat i v prostorách s vysokým užitným zatížením. Dokonce i v místnostech, které jsou namáhány vodou a vzdušnou vlhkostí (koupelny atd.), ošetří-li se pod dlažbou kvalitní tekutou hydroizolací včetně koutových pásků.
V případě bytů, domů a kanceláří je možné využít všech konstrukcí zkoušených podlah. Podlahy s pěnovým polystyrenem EPS Rigidur 100 až EPS Rigidur 200 jsou vhodné do náročnějších prostor, např. shromažďovací prostory, sportovní haly, restaurace, konferenční sály, kina, přístupové plochy ve veřejných budovách atd.
Klíčovým faktorem pro dlouhotrvající životnost podlahy je zvolení správné skladby a samozřejmě také dodržení všech technologických postupů montáže konstrukcí.

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]