Zpět

Je reálne využiť prostriedky na vládny program zatepľovania ešte v tomto roku?

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska od začiatku tohto roka poukazuje na kardinálne riešenia na zmiernenie dopadov krízy a to smerovaním financií štátu priamo tam, kde je zabezpečený dopyt:

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika: ,
Autor: (red)
  1. V rámci Programu energetickej efektívnosti „naliať“ priamo investície do obnovy budov a zatepľovania, čím vzniká aj synergický efekt pri úsporách energie.
  2. do výstavby nájomných bytov,

  3. do rozvoja dopravnej infraštruktúry,

  4. do ekologických a energetických stavieb.

Vláda na svojom ostatnom rokovaní schválila „Vládny program zatepľovania“. 71 miliónov eur vyčlenených na tento program pomôže znížiť energetickú náročnosť pre bytové domy a rodinné domy, ktoré boli skolaudované do roku 1989. Oprávnení žiadatelia dostanú od štátu bezúročnú pôžičku s 15 ročnou splatnosťou na 100 percent obstarávacích nákladov na zateplenie, maximálne do výšky 50 eur na 1 meter štvorcový zateplenej plochy pri rodinných domoch a 80 eur pri bytových domoch. Pritom pôjde o zateplenie vonkajších stien, vnútorných ochladzovaných stien, striech a výmenu okien. Do oprávnených nákladov možno započítať aj projektové práce, inžiniersku činnosť, spracovanie tepelno-technického posudku, návrhu na podanie žiadosti o podporu a vypracovanie certifikátu o energetickej hospodárnosti. Z tohto pohľadu hodnotí ZSPS schválenie „Vládneho programu zatepľovania“ pozitívne.

Zvýšenie energetickej hospodárnosti je jedným z efektov, ktoré prináša program zatepľovania. ZSPS pozitívne hodnotí aj fakt, že 71 miliónov eur prinesie prácu pre približne 8 tisíc zamestnancov stavebných firiem. Pomôže to aj slovenským výrobcom stavebných hmôt a materiálov, čo určite zmierni dopad krízy.

Negatívne však hodnotíme skutočnosť, že až v týchto dňoch vláda konečne uvoľní 57 miliónov eur kapitálových výdavkov v rozpočte MVRR, ktoré boli schválené už v minulom roku a určené na dotácie programu rozvoja bývania, do ktorého patrí výstavba bytových domov, výstavba technickej vybavenosti pre bytové domy a hlavne obnova bytových domov so systémovými poruchami. Pre našich stavbárov tak chýbala už plánovaná, zmluvne dohodnutá práca od apríla a to k riešeniu krízy nepomohlo.

Vládny program zatepľovania je úplne novým programom na podporu rozvoja bývania, ktorý bude vykonávať Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) popri už existujúcom procese významnej obnovy bytového fondu, ktorý zo zákona realizuje tiež ŠFRB. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska však navrhoval jednoduchšie a komplexnejšie riešenie, ktoré spočívalo na navýšení objemu financií, ktoré sú už v Štátnom fonde rozvoja bývania naplánované a s prepojením na dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja čo umožňuje okrem samotného zateplenia aj odstraňovanie systémových porúch, obnovu a modernizáciu spoločných častí a technických zariadení bytových domov.

Snaha vlády čo najrýchlejšie začať realizovať zatepľovanie však podľa ZSPS nie je až tak rýchlo možná. Existujúce žiadosti oprávnených žiadateľov, ktoré sú evidované na ŠFRB a neboli z dostupných 57 miliónov eur uspokojené sa musia z dôvodu nových podmienok nového Vládneho programu zatepľovania, v ktorom je 71 miliónov eur, vrátiť na prepracovanie. V niektorých prípadoch už tretíkrát. Aby sme v tomto roku mohli spotrebovať z uvedeného navýšenia finančných zdrojov čo najviac bude potrebná aj primeraná a operatívna úprava legislatívy a vypracovať jednoduchšiu formu predkladania a hodnotenia žiadosti. Realizácia certifikovaných zatepľovacích systémov je technologicky možná iba za určitých klimatických podmienok a zatepľovací systém nie je možné realizovať v zimnom období. Samozrejme je tu priestor aj pre nových žiadateľov, ktorí si chcú znížiť energetickú náročnosť svojich bytov a domov formou bezúročnej pôžičky od štátu. Žiadateľov chceme upozorniť, aby zostali trpezliví. Trpezlivo budú čakať aj stavbári na pracovnú príležitosť, ktorá udrží približne 8 tisíc zamestnancov.