Zpět

Dotace na vytápění a ohřev vody pro obce

Pokud se jediný komplexní stavební veletrh v zemi i přilehlých regionech sousedních států profiluje na podporu úspor energií, nesmí říkat jen „A“ a nedojít až k „Z“! Takhle to nefunguje – i proto si Stavební veletrhy Brno 2009 daly do vínku komplexní poradenské služby. A poradenství nejen k té materiální stránce, jakkoli je nutné a výsostně užitečné. Protože podpora státu letos – také prostřednictvím evropských fondů a dotačních programů – touto politikou sleduje i stabilizaci recesí ohrožovaného sektoru, patří ke klíčovým i rady jak se k evropským i národním dotacím dostat. Troufáme si tvrdit, že ani jeden ze segmentů možného přístupu k těmto penězům nezůstane „na Brně 2009“ nepokrytý.

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika:
Autor: (red)

Operační program životního prostředí podporuje zlepšování kvality ovzduší, snižování emisí a udržitelné využívání zdrojů energie pro subjekty státní správy. Jde o školy, obecní nemovitosti a neziskové organizace, dotace mohou dosáhnout výše až 80 – 90 % nákladů. V rámci stavebních veletrhů v Brně se 23. dubna 2009 uskuteční přednáška určená pro starosty obcí, zaměřená právě na představení dotačních programů pro podporu ekologického vytápění a zkušenosti s již realizovaným projektem „Podpora rozvoje využití biomasy na Telčsku“.

Aktuálnost problematiky dokládá i zájem vystavujících velkých stavebních firem, které do výzkumu obnovitelných zdrojů energie neváhají investovat nemalé finanční a časové kapacity. „Vyvinuli jsme a nabízíme k realizaci dva vlastní systémy – rekonstrukci výtopen na teplárny s paralelním spalováním plynu a biomasy a bioplynovou stanici s vysokým elektrickým výkonem. Vypočítali jsme, že jejich nasazení v ČR by do roku 2020 mohlo přinést až celou polovinu ze spotřeby obnovitelných zdrojů požadované Evropskou komisí,“ říká Rafael Moreno, ředitel závodu společnosti Skanska, který má obnovitelné zdroje energie na starosti.

Cíl operačního programu je citován shora, vše s důrazem na využití nových, šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor. Dlouhodobým cílem programu je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě tepla a ohřevu teplé vody. Použitelný je v regionech, kde se doposud (nebo znovu) používají kotle na uhlí nebo zastaralé kotle, kamna na dřevo s nízkou účinností. Lze do něj zahrnout výměnu starých zdrojů vytápění a ohřevu vody za ekologické automatické kotle na pelety, biomasu, zplyňovací kotle na dřevo, kamna/krb s vysokou účinností, solární systém pro ohřev vody a podporu vytápění, tepelná čerpadla… Obsahem přednášky budou nejen aktuální informace o nových dotačních programech, platných od 01. 04. 2009, ale i podmínky pro přidělení dotací. Ilustrativní se však přednáška stává uvedením konkrétních příkladů.

Pilotním projektem, který předpokládá vytváření uzavřených a soběstačných systémů využívání obnovitelných zdrojů energie, byl projekt „Podpora rozvoje využití biomasy na Telčsku“, spolufinancovaný z fondu Phare CBC a Státního fondu Životního prostředí ČR. Celý projekt inicioval a zaštítil Mikroregion Telčsko, realizátorem a dodavatelem kamen, krbů a kotlů na biomasu byla společnost ENBRA. Pro pilotní projekt byla vybrána západní část Mikroregionu Telčsko, kde převažoval systém vytápění fosilními palivy (hnědého uhlí) – podstatný zdroj znečištění ovzduší na Vysočině. Za hlavní médium pro vytápění byla nově vybrána biopaliva – dřevo, pelety, obilí – z místních zdrojů zemědělství a lesnictví. Pěstování a zpracování biopaliv vzhledem k typickému krajinnému rázu řeší několik problémů najednou: nadprodukci potravinářské výroby, zpracování odpadů ze zemědělské výroby i z těžby dřeva, snížení nezaměstnanosti, zlepšení údržby krajiny…

Pilotní projekt zahrnul výměnu zastaralých zdrojů vytápění v objektech, které jsou veřejnosti přístupné (obecní úřady, školky, školy, obchody, kulturní domy…) ve 43 obcích na Telčsku. Šlo v řadě případů o lokální nebo centrální kotle, v nichž bylo palivem hnědé uhlí. V případě kotlů se účinnost pohybovala kolem 60 %. Zjištěné výkony se pohybovaly od 5 kW u lokálních kamen až po 125,5 kW u kotle VSB-1 v základní škole v Mrákotíně. Původní zastaralé systémy vytápění byly nahrazeny novými s využitím biomasy jako paliva (účinnost nových zdrojů vytápění se pohybuje mezi 78 až 81 %) a solárními panely.

A hlavní přínosy? Roční úspora nákladů na energie činí 201 950 Kč, snížení emisí CO2 znamená méně o 1 131 259 kg za rok. Vyšší je při použití automatických kotlů i komfort a byla zaznamenána také nová pracovní místa v zemědělství a lesnictví.

Že jsou podmínky dotačních programů složité, je věc názoru. Pokud ale byste přesto rádi využili těchto peněz pro svoji obec, tato přednáška poskytne návod, jakým způsobem postupovat.

Celý komplex stavebních veletrhů Brno, které se budou konat od 21. do 25. 4. 2009 na brněnském výstavišti, přinese reálná řešení i inspirace všem jeho návštěvníkům. Přijďte se přesvědčit sami.

Více informací naleznete na www.stavebniveletrhybrno.cz.
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]