Zpět 1 fotografie

Čtvrtý ročník konference PODLAHY 2009

Společnost BETONCONSULT, s.r.o. ve spolupráci s Cechem podlahářů České republiky pořádá již čtvrtý ročník odborné konference PODLAHY 2009, který se bude konat v termínu 17. a 18. září 2009 ve velkém sálu Kulturního centra Novodvorská v Praze.

Publikováno: 29.07.2009
Rubrika:
Autor: (red)

Konference chce jednak navázat na úspěchy minulých let, ale především si klade za cíl postihnout inovace v oblasti technického řešení podlahových konstrukcí a materiálů, upozornit na osvědčená řešení a současně ukázat příklady vad a možnosti, jak se jich vyvarovat. Účastníci konference tak získají komplexní přehled o problematice podlahových konstrukcí a naleznou v ní kontakty na řadu specialistů.

Na letošní ročník je přihlášeno 41 příspěvků od předních odborníků a významných firem z oblasti podlahových konstrukcí. Seznam příspěvků včetně anotací je uveden webových stránkách konference.

Konference PODLAHY 2009 je akreditovaná u České komory autorizovaných inženýrů a techniků v programu celoživotního vzdělávání a hodnocena dvěma body.

Podrobné informace, anotace, on-line přihlášky a objednávky firemní prezentace v rámci konference jsou uvedeny na www.konferencepodlahy.cz

Kontakty:
Odborný garant: doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., dohnalek@konferencepodlahy.cz
Vědecký tajemník: Ing. Petr Tůma, Ph.D., tuma@konferencepodlahy.cz

Sekretariát konference: BETONCONSULT, s.r.o., V Rovinách 123, 140 00 Praha 4
Tel: 602 508 571, Tel/fax: 244 401 879, e-mail: konference@konferencepodlahy.czwww.betonconsult.cz, www.konferencepodlahy.cz

Seznam příspěvků na konferenci PODLAHY 2009, 17. – 18.9.2009, KC Novodvorská, Praha 4

1. sekce – Návrh podlahy, normalizace, věda a výzkum

ORIENTAČNÍ ÚDAJE O SNÍŽENÍ HODNOTY, NEBO CEN, V DŮSLEDKU PROVEDENÍ POŠKOZENÝCH NEBO ZÁVADNÝCH PODLAHOVÝCH PLOCH V SRN
Ing. Jindřich Cigánek

ZKUŠENOSTI Z ŘEŠENÍ REKLAMACÍ PODLAH
Ing. Ladislav Bukovský

PŘIPOMÍNKY K ČSN 74 4505 PODLAHY – SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PO ROCE JEJÍ PLATNOSTI
Ing. Petr Tůma, Ph.D., Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Betonconsult, s.r.o.

IZOLACE PODLAH DUTINOVÝM SYSTÉMEM
Ing. Michael Balík, CSc.

PODLAHY A PODLAHOVINY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB
Ing. Pavel Neudert, CSc., Pavus a.s.

INOVACE V PODLAHOVÝCH MATERIÁLECH
Jiří Pavlíček, Henkel ČR spol. s r.o.

PODLAHOVÁ A NÁSTĚNNÁ MOZAIKA V POZDNÍ ANTICE
Mgr. Vlastimil Drbal, Slovanský ústav AV ČR, Mgr. Helena Sekalová, Universita di Bologna

NAVRHOVÁNÍ PODLAH V RÁMCI SANACE VLHKÉHO ZDIVA
Doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební

ZMĚNY V TECHNICKÉ NORMALIZACI A DOSTUPNOSTI NOREM V ROCE 2009
Ing. Ludmila Kratochvílová, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

2. sekce – Betonové podlahové konstrukce včetně průmyslových podlah

MATERIÁLY PRO RYCHLÉ OPRAVY PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ
Ing. Zdeněk Vávra, Ing. Václav Pumpr, CSc., Betosan s.r.o.

DALŠÍ ZÁVADY NA BETONOVÝCH PODLAHÁCH
Prof. Ing. Tomáš Vaněk, DrSc., Ing. Nicolas Saliba, Fakulta stavební ČVUT, katedra betonových a zděných konstrukcí

ČISTITELNOST BETONOVÝCH A PLASTOVÝCH PODLAH
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Betonconsult, s.r.o.

POŽADAVKY PLATNÝCH NOREM NA VÝROBCE BETONU, PROJEKTANTY A ZHOTOVITELE PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ V OBLASTI OBJEMOVÝCH ZMĚN BETONU
Ing. Petr Tůma, Ph.D., Betonconsult, s.r.o.

TECHNOLOGIE PŘEDEPNUTÝCH BEZESPARÝCH PODLAH
Ing. Pavel Smíšek, VSL SYSTÉMY (CZ), s.r.o.

SYSTEMIZACE TRHLIN V PRŮMYSLOVÝCH BETONOVÝCH PODLAHÁCH SE VSYPOVOU ÚPRAVOU JAKO PŘEDPOKLAD JEJICH ÚSPĚŠNÉ SANACE
Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D., Ing. Vladimír Tichomirov, CSc., Bc. Lukáš Mašta
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců

VPLYV VONKAJŠEJ A VNÚTORNEJ KLÍMY NA „KLIMATICKÝ CHARAKTER PÔDY/PODLOŽIA“ REFERENČNEJ PRIEMYSELNEJ BUDOVY OSADENEJ NA RASTLOM TERÉNE
Doc. Ing. Anna Sedláková, Ph.D., Ing. Róbert Rudišin, TU v Košiciach, Stavebná fakulta
 

NÁVRH A REALIZACE PODLOŽÍ PRŮMYSLOVÝCH PODLAH
Ing. Michal Doněk, Geostar, spol. s r.o.

W/C – NADBYTEČNÁ VODA V PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍCH
Miroslav Havlík, Halldonn Company s.r.o.

ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ A REVITALIZACE BETONOVÝCH PODLAH
Ing. Jarmila Novotná, Panbex s.r.o.

3. sekce – Podlahové potěry a mazaniny

VÝVOJOVÉ TRENDY CEMENTOVÝCH POTĚRŮ V EVROPĚ
Ing. Zbyněk Petr, CSc., Ing. Dalibor Petr, Petrs

LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR S OMEZENÝM SMRŠTĚNÍM CEMFLOW
Ing. Robert Coufal, TBG Pražské malty

LITÉ POTĚRY NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO – VÝHODY PROTI TRADIČNÍM POTĚRŮM
Ing. Tomáš Vojta, CEMEX Czech Republic, k.s.,

ANHYDRITOVÉ PODLAHOVÉ SMĚSI
Ing. Dominik Gazdin, VUT v Brně

4. sekce – Systémy suché výstavby

NOVÉ SKLADBY PODLAH ZE SÁDROVLÁKNITÝCH DESEK RIGIDUR
Jiří Provázek, Rigips, s.r.o.

NAVRHOVÁNÍ SUCHÝCH PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ
Ing. Jaroslav Benák, Xella Trockenbau-Systeme GmbH,

VYUŽITÍ NOVÝCH DRUHŮ UMĚLÝCH KAMENIV PRO BUDOVÁNÍ KONSTRUKCÍ SUCHÝCH PODLAH.
Ing. Václav Vachuška

5. sekce – Podlahy s dřevěnými nášlapnými vrstvami

LEPIDLA NA DŘEVĚNÉ PODLAHOVINY NA BÁZI MS POLYMERŮ
Ing. Jaromír Dalík, Murexin, spol. s r.o.

SYSTÉMY RYCHLÉ POKLÁDKY DŘEVĚNÝCH PODLAH V INTERIÉRECH
Ing. Otakar Macháček, Ing. Luboš Hrůz, BONA CZ, s.r.o.

6. sekce – Dlažby včetně lepicích hmot

ZÁVADY KERAMICKÝCH NÁŠLAPNÝCH VRSTEV V DŮSLEDKU OBJEMOVÝCH ZMĚN PODKLADU
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Betonconsult, s.r.o.

NETRADIČNÍ DLAŽBY NA BÁZI SKLA SE ZVÝŠENÍM OBSAHEM DRUHOTNÝCH SUROVIN
Ing. Tomáš Melichar, Doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc., VUT v Brně, Fakulta stavební

VLIV VLASTNOSTÍ KERAMICKÝCH OBKLADOVÝCH PRVKŮ NA KVALITU HOTOVÉ DLAŽBY.
Ing. Hana Kotorová, TZÚS s.p., pobočka Plzeň

NAVRHOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A UŽÍVÁNÍ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV Z DLAŽEB.
Ing. Jiří Tokar, Dek a.s.

7. sekce – Elastické a textilní podlahoviny

SWITCHTECH – NOVÁ TECHNOLOGIE KLADENÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN
Ing. Michal Bělohlávek, Ing. Emil Kroupa, Uzin s.r.o.

8. sekce – Syntetické podlahoviny – nátěry, plastbetony

PRAKTICKÁ EKOLOGICKÁ VARIANTA MODERNÍCH MATERIÁLŮ PRO PODLAHY
Ing. Petr Ratajský, Ing. Petr Lacko, Rokospol a.s.

ANTIBAKTERIÁLNÍ EPOXIDOVÝ PODLAHOVÝ NÁTĚR LENA P 122 A
Ing. Michaela Vyhnálková, Lena Chemical s.r.o.

9. sekce – Tepelné a akustické izolace

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ Z TECHNICKÉHO KONOPÍ PRO KONSTRUKCE PLOVOUCÍCH PODLAH
Ing. Jiří Zach, Ph.D., Ing. Bc. Jitka Hroudová, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců

NOVÁ LEHKÁ PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÁ HMOTA NA BÁZI EPS BETONU PRO TUZEMSKÝ TRH
Doc. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník,CSc. , VUT Brno, FAST, ÚTHD, Ing. Miroslav Štenko, LB Cemix s.r.o.

KOMPLEXNÉ MODELOVÉ RIEŠENIE VPLYVU TEPELNEJ IZOLÁCIE V CHARAKTERISTICKOM DETAILE SPODNEJ STAVBY NA PRIEBEH TEPLÔT NA POVRCHU PODLAHOVEJ KONŠTRKCIE A NEZAMŔZNU HĹBKU
Ing. Róbert Rudišin , Doc. Ing. Anna Sedláková, PhD., TU v Košiciach, Stavebná fakulta, ÚBP, KFB

VÝPLŇOVÉ HMOTY DO PODLAH NA BÁZI TECHNICKÉHO KONOPÍ
Ing. Šárka Keprtová, Doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc., VUT FAST ÚTHD Brno

POŽADAVKY NA KONSTRUKCE PODLAH Z HLADISKA TEPELNÉ TECHNIKY A AKUSTIKY.
Ing. Jiří Tokar, Dek a.s.

TEPELNÁ IZOLACE PODLAH DESKOVÝM PĚNOVÝM SKLEM
Ing. Jan Vychytil, AZ FLEX, a.s.

Anotace přihlášených příspěvků a podrobné informace jsou uvedeny na www.konferencepodlahy.cz
 

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]