Zpět

Systém sanace železobetonových balkónů a lodžií panelových domů

Reakcí ve vzduchu obsažených oxidů spolu s  atmosferickou vlhkostí vznikají slabé kyseliny, které, obzvláště při porušené hydroizolaci, způsobují poškozování železobetonových konstrukcí. Tímto jevem výrazně trpí i  balkóny a  lodžie. Jejich sanací za pomoci materiálů firmy KEMA se budeme zabývat v  následujícím textu.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika:
Autor: (red)

Příčiny poškození konstrukcí
Jedna z nejčastějších příčin poškození železobetonových konstrukcí je koroze armatur. V betonu, který je dostatečně alkalický, jsou armatury dobře chráněny a nekorodují. Poněvadž jsou betonové konstrukce vystaveny agresivnímu okolnímu prostředí působením atmosférického CO2, SO3, apod., které se rozpouštějí v dešťové vodě za vzniku slabých kyselin, ztrácí časem své alkalické vlastnosti. Dochází tak ke karbonataci betonu. Na armaturu zabudovanou blízko povrchu betonové konstrukce nepříznivě působí postupující karbonatace. Jakmile alkalita betonu v okolí armatury dosáhne kritické hranice, začne armatura za přítomnosti vody korodovat. Vznikající produkty koroze ocelových armatur zaujímají větší objem než původní nezkorodovaná ocelová výztuž, což má za následek zvyšování tlaku v místě korodující armatury. Vznikající tlak pak způsobuje oddělení betonu od armatury a následné porušení celistvosti povrchu betonové konstrukce. Každé sanaci betonové konstrukce proto musí předcházet její průzkum, kterým se stanoví zejména skladba sanované konstrukce, včetně jednotlivých částí a detailů, rozsah, druh, stupeň a příčiny poškození (koroze) konstrukce a také vnější vlivy, které na sanovanou konstrukci působí.

Sanace železobetonových balkónů
Na základě průzkumu se následně stanoví vhodná sanační opatření a zvolí vhodný způsob sanace betonové konstrukce. V praxi se obvykle k sanaci železobetonových balkónů přistupuje v době, kdy se viditelně projevuje koroze betonu, přičemž už obvykle bývá obnažena a korozí zasažena i roznášecí výztuž konstrukce. Hydroizolace a nášlapná vrstva balkónů tvořená například keramickou dlažbou už obvykle bývá v havarijním stavu. K odstranění výše uvedených závad železobetonových balkónů lze použít například následující, nejčastěji používaný, pracovní postup.

1. Příprava podkladu
Sanovanou balkónovou konstrukci je nezbytné nejdříve zbavit všech vrstev starých nátěrů, dlažeb, izolací, omítek, mastnoty, nesoudržných částí, zkorodovaných vrstev betonu apod. Obnaženou výztuž očistit do kovového lesku. V případě vysokého stupně koroze je nutné nefunkční nebo chybějící výztuž nahradit.

2. Penetrace, vázací můstek a ochrana armatur
Na řádně očištěnou nebo novou výztuž nanést vázací můstek BETONPROTEKT K. Asi po 1 hodině po aplikaci vázacího můstku BETONPROTEKT penetrovat celou plochu sanované balkónové konstrukce, včetně výztuží opatřených vázacím můstkem, poly¬merovou disperzí KEMACRYL zředěnou s vodou v poměru 1:1.

3. Reprofilace železobetonové konstrukce
K reprofilaci betonové konstrukce a doplnění chybějícího betonu použít mikroarmovanou tixotropní reprofilační hmotu BETONPROTEKT RT, kterou lze nanášet v tloušťce až 40 mm vjednom pracovním kroku. V případě potřeby urychlení procesu sanace lze použít rychletuhnoucí variantu BETONPROTEKT RT RAPID, která je plně zatížitelná do 60 minut po aplikaci. Jedná-li se o reprofilace malého rozsahu je možné použít též rychletuhnoucí opravný vodonepropustný tmel HIDROSTOP KIT s dobou tuhnutí cca. 20 minut. Pro bezproblémové odvádění vody z povrchu balkónu je nutné vytvořit dostateč¬ný spád, optimální hodnota je 2%. Není-li již vyspádovaná samotná nosná konstrukce balkónu, je nutné požadovaný spád vytvořit pomocí balkónového potěru KEMA SE 300, malty BETONPROTEKT RT nebo betonového potěru.

4. Hydroizolace
Na řádně vyspádovaný podklad nanést ve dvou vrstvách flexibilní hydroizolační stěrku HIDROSTOP ELASTIK, kterou je možné aplikovat v souvislé vrstvě též na čelo, popř. boky podlahové části balkónu. Hydroizolační vrstvu je možné plošně vyztužit vložením perlinky. Detail styku vodorovné a svislé konstrukce (podlaha-stěna) provést nanesením hydroizolační stěrky HIDROSTOP ELASTIK přes kout do přiměřené výšky na stěně, přičemž se kout vyztuží pomocí elastomerické výztužné a hydroizolační pásky KEMABAND 12 jejím vlepením do první vrstvy nánosu hydroizolační stěrky. Čelo balkónu opatřit okapovým profilem. Montáž profilu se provádí jeho vlepením do prvního nánosu hydroizolační stěrky. Druhou vrstvu hydroizolační stěrky HIDROSTOP ELASTIK provést tak aby byly skryty veškeré vložené součásti (KEMABAND, perlinka, okapový profil) a byla tak vytvořená souvislá hydroizolační vrstva.

5. Pokládka dlažby a spárování
Na vyzrálou kompaktní hydroizolační vrstvu nalepit mrazuvzdornou nenasákavou dlažbu. K lepení použít tenkovrstvé flexibilní, mrazuvzdorné PCC lepidlo např. KEMABOND 130 či KEMAKOL FLEX 170. V případě použití dlaždic velkého formátu použít lepidlo KEMAKOL PLAST 190. Dlažbu a obklady spárovat hydrofobní flexibilní spárovací hmotou FULL. Dlažbu na čele balkónu provést s mírným přesahem a styk dlažby s okapovým profilem zatmelit trvale pružným tmelem. Stejný způsob zaspárování trvale pružným tmelem použít pro spáru na styku dlažby a soklového obkladu na stěně. K tmelení nedoporučujeme používat silikonové tmely, ale např. tmely na bázi modifikovaných MS polymerů KEMAFLEX MS, které jsou určeny do vnějšího prostředí, vyznačují se odolností vůči UV záření a výbornou přilnavostí k většině stavebních materiálů včetně kovů a skla.

6. Finální úprava pohledu a čela balkónu
Jako finální sjednocující vrstvu pro podhled nebo čelo balkónu použít hmotu BETONPROTEKT F, která uzavírá povrch betonu před působením plynů, vody, slabých kyselin a dalších korozních vlivů působících na beton a výztuž. V případě potřeby povrchu se strukturou jemné omítky použít cementovou srovnávací stěrku KEMAGLET G. Podhled i čelo takto sanované konstrukce balkónu lze opatřit nátěrem pro sjednocení barevného vzhledu s okolní fasádou.

Pomocí systému sanace balkónů KEMA lze sanovat balkóny a terasy různých typů a různých konstrukčních a dispozičních řešení. Výše uvedený postup lze použít například pro sanace železobetonových balkónů a lodžií panelových domů. Základem každé úspěšné sanace je však řádně provedený průzkum, návrh optimálního způsobu sanace a výběr vhodných sanačních materiálů. V této fázi jsou vždy plně k dispozici pracovníci technického oddělení výrobce stavebních materiálů KEMA, přičemž jimi navrhovaná opatření vždy splňují základní požadavky na vysokou kvalitu a dlouhodobou účinnost navrhovaných opatření za vynaložení přiměřených finančních nákladů.

Tento článek byl publikován v měsíčníku STAVEBNICTVÍ a interiér.
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]