Zpět

Oheň začíná být horké téma

Společnost Rockwool dne 5. května zveřejnila hodnocení semináře, který se v dubnu konal na ostravské Vysoké škole báňské – TUO pod názvem Izolační materiály ve stavbách a jejich chování při požáru. První akce tohoto druhu v České republice se zúčastnili zástupci architektonických a projektových firem, developerů, realizačních firem, pojišťoven, hasičských jednotek i studenti univerzity. Účastníci tak měli příležitost seznámit se s legislativními změnami v oblasti technických podmínek požární ochrany budov. Součástí semináře byly rovněž názorné simulace chování jednotlivých materiálů používaných ve fasádních a střešních systémech při požáru.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika: ,
Autor: (red)

„Prevence v oblasti ochrany lidských životů a materiálních hodnot je stejně důležitá jako přínos stavebně izolačních materiálů k energetickým úsporám,“ uvedla vedoucí Katedry požární ochrany a ochrany obyvatelstva Isabela Bradáčová.
První předvedená simulace demonstrovala reakci vzorků izolačních materiálů a sendvičových panelů na oheň. Druhá testovala kompozitní systémy vnějšího zateplení, které připravila oprávněná firma podle platných norem a pravidel. Ředitel divize požární bezpečnosti CSI a.s. a předseda Technické normalizační komise 27/SC 2 Pavel Vaniš ocenil kvalitu přípravy i průběh simulací požárních zkoušek fasád podle ISO 13785-1, které odhalily některé požárně nebezpečné detaily systémů s plastovými izolacemi. Ukázalo se, že vliv materiálu jádra, ať z pěnových plastů či kamenné vlny, je na chování celého fasádního systému zásadní. Fasáda s izolací z kamenné vlny ani po třicetiminutovém působení hořáku oheň nešířila. Pavel Vaniš vyslovil názor, že by bylo vhodné podobné simulace a demonstrace normalizovaných zkoušek i zkoušky v akreditovaných laboratořích pro odbornou veřejnost uskutečňovat v součinnosti s výrobci lehčených plastů a zateplovacích systémů z nich zhotovených a připravit podněty pro probíhající revizi kodexu norem požární bezpečnosti staveb.
Na přípravě teoretické části semináře se po odborné stránce podíleli zástupci Vysoké školy báňské, Technické univerzity Ostrava; Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR; Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje; Technického ústavu požární ochrany Praha; Centra stavebního inženýrství Praha, společnosti PAVUS Praha, a společnosti Rockwool. Společnost Rockwool má zájem se i do budoucna účastnit seminářů zaměřených na problematiku reakcí izolačních materiálů na oheň.

První z předvedených simulací ověřovala reakci izolačních materiálů na oheň a ukázala účinek působení plamene plynového hořáku na termoplasty, termosety i kamennou vlnu a to i v případě, kdy některé z nich tvořily jádro výřezu sendvičového panelu oboustranně opláštěného ocelovým plechem. Chování termoplastů vůči hořáku o výkonu ca 3 kW bylo zcela jednoznačné, tavily se a degradovaly ve velmi krátkém čase. Termosety odolávaly podobně jako dřevo zuhelnatěním povrchu. Kamenná vlna vykazovala pouze změnu barvy po vypálení pojiva. Jinak zůstala netknutá.

Izolační panely Rockwool - požární zkouška
Foto č. 1 Působení malého plamene nemůže poskytnout dokonalý obraz o chování materiálů při skutečném požáru.

Další ukázka představovala simulaci testů šíření požáru po fasádách podle ISO 13785-1. Tato mezinárodní norma byla vyvinuta jako středněrozměrová zkouška kompletních, tedy kompozitních systémů vnějšího zateplení ETICS, dosud známějších spíše pod názvem VKZS (vnější kontaktní zateplovací systémy). I přesto, že celý systém dosahuje při použití pěnových plastů třídu reakce na oheň B, ukázala simulace některé negativní jevy systému, jako odkapávání hořících částic, značný vývoj kouře a plynů, které dále podporují hoření a mohou způsobit další síření požáru. Fasáda zhotovená na základě kamenné vlny zůstala i při 30-ti minutovém působení hořáku o výkonu 100 kW prakticky netknutá. Oba vzorky fasád byly vyrobeny materiálově i technologicky ve spolupráci s renomovanými nositeli systémů zkušenou realizační firmou.
Na konferenci byli pozváni i zástupci výrobců pěnových materiálů i zástupci Cechu pro zateplování budov, na vzorcích fasád byla provedena inspekce ze strany odborníků z VŠB-TU i členů Technické normalizační komise 27.

Izolační panely Rockwool - požární zkouška
Foto č. 2 Fasáda izolovaná kamennou vlnou.

Izolační panely Rockwool - požární zkouška
Foto č. 3 Fasáda izolovaná pěnovým plastem po uhasnutí plamene hořáku.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]