Zpět

Nejasnosti kolem zateplování objektů

Základní požadavky na stavby podle předpisů EU uvádějí 6 bodů. Na 6. místě je úspora energie a tepelná ochrana, jako 2. bod figuruje požární bezpečnost.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika:
Autor: (red)

Ačkoliv revize ČSN 73 0810 proběhla již v roce 2005, stále se setkáváme s nejasnostmi ve způsobu aplikace jednotlivých druhů izolačních materiálů ve vnějších tepelně izolačních kompozitních systémech (ETICS), stále ještě známějšími pod původním názvem vnější kontaktní zateplovaní systém (VKZS). Jde zejména o možnost aplikace pěnového expandovaného polystyrénu (EPS) v těchto systémech.

Protože již od 1. srpna 2003 platí české znění ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukce staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň, která dosud v ČR zavedené stupně hořlavosti stavebních hmot – nahrazuje třídami reakce na oheň, bylo potřebné v rámci novelizace ČSN 73 0810:2005 upravit celou problematiku s ohledem na novou terminologii.
Zejména v souvislosti s nadcházející platností vyhlášky 23/2008 Sb. by se změny související s hodnocením výrobků v reakci na oheň měly promítnout v dohledné době i do revizí ostatních norem řady 7308XX.

Předně je třeba důsledně rozlišovat mezi stávajícími objekty a nově navrhovanými stavbami.

Stávající objekty

U stávajících objektů vznikly požadavky na vyšší kvalitu obvodových stěn z hlediska jejich tepelně izolačních vlastností dodatečně, až v průběhu užívání jednotlivých budov (časově lze vyšší poptávku po praktické realizaci tohoto požadavku umístit na začátek 90 let minulého století).
Z hlediska požární bezpečnosti tuto úpravu hodnotíme jako změnu stavby, která se může týkat jak objektů navržených před účinností norem řady ČSN 73 08xx, tak i novějších staveb – u nevýrobních objektů až do 1. června 1992 (byla vyhlášena změna 6/1992 ČSN 73 0802) nebo u výrobních objektů do února 1992 (byla vyhlášena změna 02/1992 ČSN 73 0804), kdy předmětem obou změn již je požadavek na materiálové provedení konstrukcí dodatečného zateplení obvodových stěn.
Pravidla umožňující odchylku i pro systémy dodatečného zateplení s izolací pěnovým polystyrénem (EPS) jsou stanovena v článku 3.1.3 ČSN 73 0810:2005:

  • povrchová vrstva dodatečné úpravy musí vykazovat index šíření plamene is = 0 mm × min-1;
  • celý systém dodatečné úpravy (tj. lepicí hmota, tepelně izolační desky z pěnového polystyrénu, případné mechanické kotvy, stěrková hmota, včetně výztuže skleněnou síťovinou a vrchní tenkovrstvá omítka) musí vykazovat třídu reakce na oheň B a systém této klasifikace nesmí být aplikován u konstrukcí ve výškové poloze nad hp > 22,5 m;
  • přitom vlastní tepelně izolační část musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E,
  • tepelně izolační vrstva musí být kontaktně spojena se zateplovanou stěnou (pojem kontaktního spojení je podrobně vysvětlen v poznámce k článku 3.1.3).

Za dodržení uvedených podmínek lze tedy zatím EPS na stávající objekty do výšky 22,5m v ETICS použít.
Pojem ETICS samozřejmě zahrnuje pouze certifikované systémy – nejčastěji na základě ETA – již výjimečně na základě národních certifikátů.
V článku 3.1.3 a1) ČSN 73 0810:2005 se jednoznačně specifikuje, že systémy dodatečného zateplení třídy reakce na oheň B (tj. s ‚hořlavou‘ tepelnou izolací) mohou být použity u konstrukcí s výškovou polohou do hp ≤ 22,5 m (tj limitní výšku 22,5 m, kromě přípustných nástaveb podle 5.5.3 ČSN 73 0834, nelze překročit).

Nově navrhované objekty

V žádném případě však nelze aplikovat hlediska na stávající objekty ve smyslu uvedeném výše na objekty, které vznikaly po uvedených termínech, tedy po roce 1992. Setkáváme se totiž se snahou úlevy v materiálovém provedení zateplovacích systémů uplatnit i u staveb, které byly kolaudovány i po těchto datech, nebo které dokonce byly předány do užívání v tomto tisíciletí.
Z hlediska aplikace ETICS a jejich požárního posouzení se jedná o nově navrhované objekty.

U nově navrhovaných objektů existuje řada materiálových možností, jak zajistit efektivní tepelně izolační vlastnosti stavby. Proto u nových objektů není důvod zajistit přídavnému zateplení z hlediska požární bezpečnosti úlevy, jaké byly popsány v předešlé stati.

I aplikace poměrně tlusté vrstvy EPS v kontaktních systémech ještě nevede u pěnového polystyrénu k zatřídění dodatečné izolace jako zcela či částečně požárně otevřené plochy. Tím, že ‚nehořlavá‘ obvodová stěna s přídavnou izolací (obsahující pěnový polystyrén) není požárně otevřenou plochou ještě neznamená, že tím jsou splněna všechna kritéria pro materiály z hlediska požární bezpečnosti staveb.
Sledovaným parametrem je skutečnost, zda podstatné složky konstrukčních částí (dílců a prvků) zvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu případného požáru. Příslušné zkoušce podle ČSN EN 13501-1:2003 vyhoví pouze vzorky klasifikované do tříd A1 nebo A2 a tam EPS rozhodně nepatří.

Závěr

Vzhledem k tomu, že z uvedených skutečností existují nečetné výjimky lze zjednodušeně konstatovat, že:

  • EPS lze zatím na stávající bytové objekty do výšky 22,5m v ETICS použít
  • na novostavby obytných budov s výškou objektu nad 9 m (tab. 8 ČSN 73 0802) je třeba aplikovat pouze ETICS na bázi minerální vlny nebo jiného izolačního materiálu třídy A1 nebo A2.

Ing. Jana Gálová
Projekce požární bezpečnosti staveb, Brno
Zdroj: Rockwool

[carousel-horizontal-posts-content-slider]