Zpět

Připojovací spáry u výplní stavebních otvorů (principy, závady)

Situace v oblasti montáží oken se v poslední době rapidně zlepšila co se týká teoretických znalostí, avšak co se týká provedení montáže v praxi, tak zlepšení je jen velmi malé.

Publikováno: 29.07.2007
Rubrika:
Autor: (red)

V oblasti praktické se začínají uplatňovat principy montáží s ošetřením připojovacích spár (prezentované většinou odborníků v oblasti výroby a montáží oken). Systém tří funkčních rovin je v podstatě znám, přesto připomenu jen ve stručnosti:

V posledních cca. 5 letech se začínají objevovat při montážích různé druhy těsnicích systémů pro ošetření připojovacích spár. Z toho v posledních cca. 2 letech je dokonce trendem u některých firem tyto prvky nabízet jako standard.
Zajímavým prvkem je různé pojetí technologických předpisů pro správnou montáž. V praxi je možné vidět ošetření pouze vnější spáry, nebo jen vnitřní spáry, popřípadě ošetření jen ze tří stran bez řešení parapetní části atd. Jelikož málokterý investor je znalec v oblasti výplní otvorů, pro výrobce je to ideální příležitost nabídnou jakoby technologický „nadstandard“ oproti konkurenci za velmi nízké náklady.
Problémovým prvkem při ochraně vnější připojovací spáry se rovněž stává „spolupráce“ mezi firmou provádějící výměnu okna v bytě, kde následuje po výměně oken zateplení budovy kontaktním fasádním systémem (EIFS, ETICS). Argument dodavatelů výplní, že ošetření vnější spáry bude provedeno stavební firmou při realizaci fasády je poměrně rizikové.Jelikož za kvalitu osazení okna nese zodpovědnost dodavatel výplní stavebních otvorů , přehodit zodpovědnost na firmu ,o které většinou nic nevíme se nemusí vyplatit. Proto doporučuji , aby dodavatel výplní stavebních otvorů odcházel ze stavby až v momentě úplného dokončení realizace (pomocí proškolených pracovníků).Jen v tomto případě si může být jist správným provedením montáže a teprve poté může kvalifikovaně reagovat na případné reklamace.
V ČR bohužel neexistuje, nebo není funkční nějaký „dozorčí“ orgán na principu cechů, či profesního sdružení, který by řešil kvalitativní odchylky při výrobě a montáži výplní stavebních otvorů.
Při představě, jak obrovské ( co se týká objemu výroby, finančních toků či počtu zaměstnanců) je odvětví zabývající se výrobou a montáží výplní stavebních otvorů, je tato skutečnost zarážející.

Nejčastější závady při realizaci montáží pomocí těsnicích systémů:
Prováděním montáže dodatečných těsnicích prvků v praxi se samozřejmě začínají vyskytovat chyby způsobené samotnou aplikací.Tyto chyby můžeme vidět jak při montážích PVC a dřevěných oken, zimních zahrad, rekonstrukcí paneláků i při realizaci luxusních novostaveb.Pokud bychom měli tyto závady rozdělit dle prvotních příčin. Můžeme je dělit na:

 1. vady z ekonomických příčin
 2. vady z technologických příčin
 3. vady vzniklé v průběhu montáže samotné

vady z ekonomických příčin

 • výrobce uvede v cenové kalkulaci montáž pouze s PU pěnou – deklarovaná cenová diference oproti konkurenci ( argument => dělají to tak všichni)
 • neochota investora zaplatit finančně a časově náročnější montáž s těsnicími prvky

vady z technologických příčin

 • nesprávně navržený způsob montáže (poloha výplně při zapuštění ve stavebním otvoru, předsazení oken apod.)
 • navržení nesprávných produktů určených k montáži
  • komprimovaná páska z vnitřní strany, nebo nedostatečná kvalita komprimované pásky
  (rozhodující je objemová hmotnost a stupeň stlačení pásky)
  • nevhodně navržený produkt při požadavku zvýšených protihlukových parametrů
  • nevhodný princip napojení starých vnějších parapetů do nového okna (jeden z největších problémů při rekonstrukci oken)
  • provedení tmelového uzávěru z vnější strany bez vnitřní parotěsné ochrany

Pokus o připojení starého parapetu k novému oknu pomocí tmelového uzávěru

 
 


Funkční napojení starého parapetu a nového okna pomocí PVC lišty

vady vzniklé v průběhu montáže

 • velká diference mezi zaměřeným oknem a skutečným stavem stavebního otvoru na stavbě
 • problém vzniklý při demontáži starého okna
 • neproškolená montážní osoba
 • nevhodný kotevní rastr
 • nedostatečné vyplnění spáry PU pěnou – nedostatečná izolace 
 • degradace PU pěny vlivem UV záření
 • takzvaná montáž na „zrcátko“
 • nedodržení technologického postupu při samotné montáži s těsnicími systémy

  

 
                                                           obr. 1

 • absence penetračního nátěru pro použití pásek s butylovou vrstvou lepidla
 • nedostatek lepidla při aplikaci lepených folií
 • nedostatečné dilatační přehyby v rozích spár
 • chybějící izolace kotevních plechů při olepení foliemi (obr.3)
 • chybějící izolace parapetní části (obr.1)
 • nevhodné zednické zapravení(obr.2)

 
obr. 2


obr. 3

Jak je vidět z předcházejícího textu, nejvíce závad se vyskytuje při samotné montáži a vlivem nevhodné technologie montáže, ať už při navrhování, tak při realizaci.
Trochu se pozdržím u samotné montáže pomocí pouze PU pěnou. PU pěna je sama o sobě velmi kvalitní izolační materiál, který má spoustu výborných vlastností. Je to vynikající tepelný a zvukový izolant, má vysokou lepivost k podkladu, vynikající odolnost vůči chemickému a povětrnostnímu namáhání atd. V současnosti jsou k dispozici již PU pěny se zvýšenou flexibilitou, což zejména při použití u PVC oken , kde probíhá podstatně větší dilatační pohyb, zaručuje delší životnost a lepší izolační parametry.Především je ale, Polyuretanová pěna izolační materiál, který je nutné chránit před vlhkostí a UV zářením.Pokud tuto ochranu zanedbáme, dochází k velké degradaci všech ostatních parametrů

Podmínkou pro správné využití PU pěny tedy je :

 1. čistý podklad pro aplikaci – přeneseno do praxe, alespoň ometení a hrubé očištění podkladu (vysavač je u většiny montáží čirou scifi)
 2. navlhčení podkladu – PU pěna vytvrzuje pomocí vlhkosti, proto je nutné dodat dostatečné množství vlhkosti pro správnou strukturu materiálu
 3. dostatečné promíchání směsi v dóze
 4. vhodnou aplikační teplotu dózy z PU pěnou – cca. 15 ST A VÍCE!!! (i v zimním období)

Přestože užívání PU pěn na českém trhu je již dlouhodobá záležitost (cca. od počátku devadesátých let) , z praxe musím potvrdit , že správná aplikace polyuretanové pěny se na staveništích téměř nevidí. Proto je nutné neustálé upozorňování a školení montážních pracovníků jak správně používat pěny, těsnicí prvky a další produkty pro montáže.
Z výše uvedených bodů vyplývá, že přestože se situace v oblasti montáží zlepšuje co do povědomí jak správně montovat, je stále co zlepšovat.Neustálým nárůstem objemů vyrobených a namontovaných oken se automaticky zvyšuje počet dělníků provádějících osazení těchto oken a tím pádem samozřejmě roste počet nekompetentních dělníků(bez praxe a proškolení).Je nutné si uvědomit, že kvalita zaměstnanců a kvalita odvedené práce při montáži určuje povědomí o kvalitě firmy samotné.

Závěrem lze říci, že ČR je oproti sousedním zemím na poměrně vysoké úrovni co se týká technologických znalostí a systémových řešení při osazování výplní stavebních otvorů.Určitou výhodou našich řemeslníků je schopnost improvizace a umění si poradit téměř s čímkoliv,ale tato improvizace nesmí narušit či ovlivnit samotné principy správného osazení a funkčnost nových výplní.Kontrolní činnost spočívá především na bedrech majitelů firem, technologů, vedoucích montážních čet a samozřejmě také na nás, na technicích a dodavatelích materiálů pro montáže.

Motto :
Jen správně provedená montáž zhodnocuje kvalitu konečného výrobku!

Tento článek byl prezentován ve sborníku Otvorové výplně stavebních konstrukcí 2007.
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]