Zpět

Formaldehyd ve vnitřním ovzduší půdních vestaveb a střešních nástaveb

Půdní vestavby a nástavby jsou dodatečně vystavěny do vrchních partií již dokončeného domu a využívají již v objektu rozvedené sítě. V tomto bodě dosahuje vznikající typ bydlení určité výhody pro stavebníka. Negativem úprav horních partií domu pro obytné účely se jeví obtěžování technologií výstavby stávající uživatele bytů v daném objektu.

 

Publikováno: 29.07.2007
Rubrika:
Autor: (red)

V současné době se těší půdní vestavby a střešní nástavby, které jsou řešeny pomocí suchých technologií, poměrně velké oblibě. Tento přístup sice ulehčuje samotnou výstavbu, ale na druhou stranu přináší do stavby a uživatelského prostoru mnoho organických materiálů a chemických sloučenin. Kumulace velkého množství těchto materiálů ošetřených organickými sloučeninami (lepidly, tmely, pěnami atd.), které obsahují formaldehyd, značně zhoršuje kvalitu vnitřního ovzduší v nově vytvořeném bytovém prostoru.

Co je to formaldehyd? 
Formaldehyd je organická chemická sloučenina (aldehyd kyseliny mravenčí). Chemický vzorec HCHO. Za normálních podmínek bezbarvý plynný formaldehyd charakterizuje pronikavý zápach. Patří mezi těkavé organické látky.


Obr. 1: vzorec HCHO

Teplota varu:  – 19,2 o
Teplota tání: – 118 oC
Hustota: 1.400 kg/m3

Při teplotách nad 150 oC se rozkládá na kyselinu mravenčí a oxid uhelnatý. Jeho páry jsou hořlavé a výbušné. Sloučenina je velmi dobře rozpustná ve vodě, alkoholech a dalších polárních rozpouštědlech. Skladuje se obvykle ve formě vodného roztoku (s 25-50 % zastoupením formaldehydu). Nejpoužívanější koncentrace je 37% sloučeniny v roztoku, který obvykle obsahuje ještě 0,5 % – 15 % methanolu jako stabilizátoru.

Číslo CAS 50 – 00 – 0
Riziková složka životního prostředí – ovzduší
Věty R:
R 23/24/25 – toxický při vdechování, styku s kůží a při požití
R 34 – způsobuje poleptání
R 40 – podezření na karcinogenní účinky
R 43 – může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
Věty S:
S 1 / 2 – uschovejte uzamčené mimo dosah dětí
S 26 – při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S 36 / 37 /39 – používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S 51 – používejte pouze v dobře větraných prostorách

Kde ho najdeme? 
Formaldehyd se vyrábí průmyslově ve velkém množství. Hodně se používá ve výrobě polymerů a různých chemikálií. Formaldehydové polymery se uplatňují při výrobě hnojiv, papíru, překližek nebo třískových desek. Největší množství se spotřebuje na výrobu močovino formaldehydových pryskyřic. Formaldehydové polymery jsou součástí lepidel pro překližky a koberce. Formaldehyd se využívá při výrobě nátěrů a barviv, prostředků na konzervaci dřeva, ale také v textilním průmyslu.

Co způsobuje? 
Plynný formaldehyd může vstupovat do těla inhalačně, kontaktem s kůží či okem. V plicích se formaldehyd snadno vstřebává. Poločas rozpadu v krvi je asi 90 sekund a metabolitem je kyselina mravenčí a oxid uhličitý. Akutní expozice malých dávek formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Vyšší koncentrace způsobuje vážné podráždění sliznic a respirační problémy (zánět průdušek, otok plic). U citlivých jedinců může formaldehyd vyvolat astma a záněty kůže.
Chronická expozice způsobuje zánět průdušek. Dráždí oči a vyvolává slzení. Vyšší koncentrace mohou vyvolat zákal rohovky nebo ztrátu zraku.
Kůží se vstřebává velmi rychle a způsobuje podráždění nebo alergickou reakci.
V těle se formaldehyd přeměňuje na kyselinu mravenčí, která zvyšuje kyselost krve a vede k dušnosti, snižuje tělesnou teplotu atd.
Podle klasifikace EPA patří formaldehyd mezi pravděpodobné lidské karcinogeny. Patří také mezi látky mutagenní a vyvolává chromozomální změny plicních buněk.

V ČR platí pro koncentrace formaldehydu následující limity:
ovzduší pracovišť – PEL – 0,5 mg/m3, NPL – P – 1 mg/ m3
limitní hodinová koncentrace ve vnitřním prostředí staveb – 60 mikrogramů /m3

Celkové zhodnocení nebezpečnosti z hlediska životního prostředí:
Formaldehyd je velmi toxická látka. V prostředí se velmi rychle rozkládá. Nebezpečí poškození lidského zdraví a ekosystémů hrozí pouze v blízkosti zdroje.

Zdroje znečištění vnitřního prostředí obytných prostorů jsou:

  • materiály budov
  • nábytek, podlahoviny, koberce, tapety
  • kosmetické, čistící prostředky, desinfekce
  • spaliny ze splavání plynu
  • plynné produkty vaření
  • nátěry


Obr. 2: náhled do vybavení podkroví

Obytné prostory se neustále dokonaleji uzavírají a utěsňují z důvodu udržení tepelné energie, jejíž cena stále stoupá. Ekonomické faktory zabraňují zdravějšímu životnímu stylu, v tomto případě nevyhnutelnému větrání obytných a pracovních prostor. Zvýšené používání syntetických materiálů pro izolace a další technologie budov jako i vybavování novým nábytkem, koberci a tkaninami aj. nese velkou část na zvýšení podílu koncentrace formaldehydu ve vnitřních prostorách, kde lidé tráví svůj aktivní a volný čas. Dlouhodobý pobyt v místnosti i s velmi málo znečištěným vzduchem chemickými látkami může vyvolat zpoždění toxické reakce. 
Koncentrace formaldehydu v prostorách jsou vysoké zejména při konstrukci domů z dřevotřískových desek nebo při použití močovino-formaldehydové izolace. Měření v bytech domů postavených z cihel a nebo panelů prokázala, že koncentrace formaldehydu závisí především na stáří a množství nábytku.

Možnosti pro zachování zdravého prostředí v půdních nástavbách a vestavbách 
Velmi často jsou koncentrace formaldehydu zvýšené ve vnitřním ovzduší bytů umístěných ve střešních prostorech, než stanovují normy zohledňující zdraví uživatelů obytných prostor. Při srovnání kvality vnitřního a venkovního ovzduší lze konstatovat, že venkovní ovzduší se diametrálně odlišuje od vnitřního svou kvalitou čistoty. Měřitelné koncentrace formaldehydu ve vnitřním ovzduší obytných nebo pracovních prostor velmi úzce souvisejí s formaldehydovými vnitřními zdroji, jejich stářím, teplotou a vlhkostí. 
Přejeme-li si zkvalitnit vnitřní ovzduší, musíme především odstranit zdroje formaldehydu a dalších těkavých látek. Přesto nejsnadnější cestu představuje pravidelné a účinné odvětrávání obytných nebo pracovních prostor. V nedávné minulosti (ještě v 90. letech minulého století) se prostory v domech velmi kvalitně odvětrávaly samy díky netěsnosti oken, dveří, prodyšnosti zdiva apod. V současnosti nastal velký problém se zkvalitněním zateplovacích a izolačních systémů. Byty a objekty se „hermeticky uzavírají“, aby nedocházelo ke ztrátám tepelné energie. S tím souvisí v některých případech snížení větrání nebo jeho zastavení vůbec. 
Všechny škodliviny, které se za poměrně vysoké vlhkosti, teploty dostávají do vnitřního prostředí, ohrožují zdraví jeho uživatelů. Následně propukají problémy s bolestí hlavy, se suchem v ústech, kašlem, problémy s vyrážkou, Podrážděnost, nervozita a nesnášenlivost představují další doprovodné jevy. 
Je velmi důležité uvědomění si skutečnosti, že člověk žije, přebývá, pracuje v uzavřených prostorách budov nebo bytů cca 80 % denní doby. Záleží jen na jedinci, zda-li si vytvoří zdravé prostředí alespoň doma, když kvalitu ovzduší v pracovních prostorách většinou sám ovlivnit nemůže nebo jen ve velmi mizivých případech.

Nutnost ochrany lidského zdraví 
Doma si můžeme chránit své zdraví sami. V zaměstnání a veřejných budovách nás ochraňuje Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb., v platném znění a prováděcí vyhlášky, který se stal zásadním právním dokumentem v oblasti ochrany veřejného zdraví. S ohledem na zvyšující se úroveň lidského poznání a rostoucí požadavky na kvalitu života byl již vícekrát novelizován.

Závěr
Jako tristní se jeví skutečnost o nedostatečné informovanosti spotřebitele od dodavatelů vestavby, či nástavby, nebo dodavatelů vybavení interiérů, kteří tak vědomě či nevědomě ohrožují spotřebitelovo zdraví, a to díky zvyšování koncentraci chemických škodlivin unikajících do vnitřního ovzduší nově vybudovaného a zařízeného obytného nebo pracovního prostoru. Právo a zdraví spotřebitele by mělo být chráněno na základě poskytnutých pravdivých informací od výrobců nebo dodavatelů.

APENDIX

Veřejné zdraví: je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotní stav je určován souhrnem přírodních, životních podmínek a způsobem života.

Ochrana a podpora veřejného zdraví: souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, ohrožení zdraví v souvislosti s vykonanou prací, vzniku nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví a dozoru nad jejich zachováním. Ohrožením veřejného zdraví je stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních životních nebo pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví.

Zdroje a literatura:
Vyhláška 3/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění
Zákon 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích v platném znění

www zdroje:
7.10.2007: Formaldehyd www.irz.cz/repository/latky/formaldehyd.pdf  
7.10.2007: Monitoring vnitřního ovzduší v základních školách www.szu.cz/chzp/ovzdusi/mzso/documents/i_7h.htm
7.10.2007: www.irz.cz/repository/latky/formaldehyd.pdf
7.10.2007: utulne.atlas.cz/interiery/120644-jak-zaridt-komfortni-byt-v-podkrovi.aspx

Článek byl publikován ve sborníku KONFERENCE STŘEŠNÍ NÁSTAVBY A VESTAVBY 2007.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]